شبکهء جهانی سکولارهای سبز ايران برای دموکراسی و آزادی

ما ايرانی آزاد، آباد، دموکرات و بی تبعيض می خواهيم

واکنش ها نسبت به استعفاها:   روز اول       روز دوم       روز سوم     بازگشت به صفحهء اصلی

داستان استعفای چند تن از اعضاء شبکه

در دو روز اخير سه تن از اعضاء اصلی (خانم ها ويکتوريا آزاد و فرحناز عمادی و آقای آرمان نجم) و يک تن عضو علی البدل شورای هماهنگی (آقای کامبيز باسطوت) و رئيس انجمن شبکه در کلن (آقای بهرام آبار) ار عضويت در اين شبکه استعفاء داده و خواستار آن شده اند که متن استعفاشان در سايت رسمی شبکه منتشر شود.

از آنجا که در اين استعفانامه ها چندان به زمينهء اختلاف پيش آمده در شبکه پرداخته نشده و قضيهء صورت حملهء شخصی به خود گرفته و کار آن به رسانه ها کشيده است، اکنون، ضمن انتشار اين استعفاء نامه ها، در زير شرحی نيز پيرامون وقايعی که پيش آمده، جهت اطلاع اعضاء شبکه و افکار عمومی می آيد؛ با اين اميد که دوستان و دشمنان مردم ايران بدانند که راه رفتن بر خارزار اتحاد نيروها از چه مسيرهای صعبی می گذرد.

بديهی است که انتظار آن نيز می رود که در پی استعفای اين عده احتمالاً موضوع ايجاد سازمانی موازی با شبکه بوسيلهء آنان پيش آيد و عده ای از اعضاء نيز بدان بپيوندند. تصميم شورای هماهنگی، که هم اکنون خود را باز سازی کرده، آن است که ما راه خود را با قوت و انسجام هرچه بيشتر ادامه می دهيم و برای آنان نيز که از ما جدا شده اند، در خدمت به مردم چشم انتظارمان، آرزوی توفيق کنيم.

 

            1. در ماه مه سال گذشته شبکه سکولارهای سبز ـ در پی يک سال فعاليت تشکيلاتی ـ نخستين همايش بزرگ خود را در شهر تورنتو برگذار کرد. (ويدئو و گزارشات مشروح اين همايش را در اين پيوند بخوانيد>>>)در اين همايش يک جلسه نيز به مسئلهء اقوام و مليت های ايران اختصاص داشت که در آن علاوه بر ديگر شرکت کنندگان، آقای دکتر آرام حسامی، سخنگوی آن زمان شبکه، سخنرانی مشبعی در مورد چگونگی حل و فصل اجحافاتی که بر اقوام و مليت های ايرانی بوسيلهء حکومت مرکزی می رود سخن گفت. در بخش اختتاميهئ همايش نيز دکتر اسماعيل نوری علا، بنيانگزار و هماهنگ کنندهء شبکه، در همين مورد سخنانی را ايراد کرد و اظهار داشت که بدون شراکت وسيع و عميق احزاب و شخصيت های منطقه ای امکان ايجاد يک اتحاد وسيع از نيروهای سکولار ـ دموکرات انحلال طلب وجود ندارد. بدينسان، در فاز عملياتی شبکه از لحظهء پايان همايش تورنتو آغاز می شد، مسئلهء بررسی چگونگی دخالت دادن احزاب و شخصيت های منطقه ای در امر اتحاد در دستور کار شورای هماهنگی شبکه قرار گرفت و چنين استدلال شد که اگر اين نهادها و شخصيت ها خود را مليت (sub-nation) می خوانند و خواستار برقراری دولتی فدرال هستند، نمی توان از طريق انکار اين مطالب با آنان وارد گفتگو شد و لذا بهتر است شبکه اين مفاهيم را پذيرفته و برای رسيدگی به چند و چون و تعديل تعاريف اقدام کند. در اين مورد در تاريخ 7 اگوست 2011، شورای هماهنگی شبکه جلسه ای داشت و شرکت کنندگان در آن جلسه به اتفاق آراء آئين نامه ای را برای نحوه مذاکرات با اين نيروها تصويب کردند که متن آن بلافاصله بر روی سايت رسمی شبکه گذاشته شد. (پيوند به صورتجلسه) (پيوند به آئين نامه)

2. از آن پس، برای تبيين اين موضوع يک جلسهء عمومی برای اعضاء شبکه، يک سخنرانی در تالار نهاد مردمی، و جندين مقاله بوسيلهء آقای نوری علا و آقای کامبيز باسطوت منتشر شد.

3. در عين حال، بر اساس آئين نامه مزبور، آقای دکتر حسين بر، رئيس شورای هماهنگی شبکه، هيئتی را مأمور مذاکره با حزب دموکرات کردستان ايران و کنگرهء مليت های ايران فدرال کرد. اعضاء اين هيئت عبارت بودند از آقايان: آرام حسامی، آرمان نجم، مهدی حاذق اعظم، فرخ زندی، علی صالح زاده و اسماعيل نوری علا.

4. آقای نوری علا بعنوان مذاکره کنندهء اصلی انتخاب شد.

5. اين مذاکرات چندين جلسه ادامه داشت اما عاقبت، بنا به تشخيص و تصميم آقای نوری علا، متوقف شد تا موارد اختلاف بيشتر مطالعه شود.

6. در اين ضمن آقای رضا پهلوی با آقای حسين بر تماس گرفته و خواستار آن شدند که با هيئتی از جانب شبکه در پاريس مذاکره کنند. آقای حسين بر هم آقايان آرمان نجم و علی صالح زاده را با خود به اين ملاقات بردند. در اين جلسه موضع آقای پهلوی در مورد فدراليسم مورد پرسش قرار گرفت و ايشان گفتند که با کاربرد اين واژه موافق نيستند اما با محتوای فدراليسم که همان عدم تمرکز است موافقند. قرار شد هيئتی از جانب ايشان تعيين شده و مذاکرات ادامه يابد.

8. سپس، همزمان با اينکه آقای نجم در گفتگوهای خصوصی خود علاقمندی خويش به نفی فدراليسم و اتخاذ اصطلاح عدم تمرکز بجای آن و توقف مذاکرات با کنگرهء مليت ها را اظهار می داشتند، خانم ويکتوريا آزاد نيز در تماس های خود خواستار همين موضوع و همکاری با آقای رضا پهلوی بودند. معلوم شد که ايشان خود را بعنوان رابط شبکه با آقای رضا پهلوی معرفی کرده اند که اين تصميم سرخودسرانه مورد اعتراض آقای نوری علا قرار گرفت. خانم آزاد اين مسئله را منکر شده و اعلام داشتند که فقط بعنوان کاتاليزور بين شبکه و آقای پهلوی عمل می کنند و خواستار ان بودند که شبکه هرچه زودتر پيوستن خود به ايشان را اعلام دارد. (پيوند به بخشی از مکاتبات ايشان).

7. در 11 دسامبر 2011 انتخابات شورای جديد هماهنگی انجام شد و خانم ها ويکتوريا آزاد و فرحناز عمادی به عضويت اين شورا درآمدند (پيوند به گزارش انتخابات). در اين ميان کنگره ای به نام همبستگی در شهر کلن برگذار شد که آقای دکتر بهرام آبار، رئيس جديد انجمن کلن و خانم فرحناز عمادی رئيس قبلی انجمن که در انتخابات جديد شورای هماهنگی به عضويت در اين شورا انتخاب شده بودند شرکت داشته و عليه فدراليسم موضع گيری کردند. آقای دکتر آبار در اين مورد مقاله ای نوشتند و خانم عمادی هم در تلويزيون ميهن در رد مواضع شبکه مصاحبه کردند. اين اقدامات مورد اعتراض آقای نوری علا، هماهنگ کنندهء شبکه و فرد نخست هيئت مذاکره کننده قرار گرفت، چرا که به اعتقاد ايشان اينگونه اظهار نظرها موجب سلب اعتبار هيئت مذاکرات می شد که بر اساس آئين نامهء مصوب 7 اگوست با مذکره در مورد فدراليسم مشکلی نمی توانست داشته باشد. مجموع مکاتبات در اين مورد موضوع جلسهء شورای هماهنگی شد. (پيوند به اين دستور جلسه)

8. اين جلسه بسيار متشنج بود اما، مطابق تصميمات جلسهء 10 ژوئن 2011 شورای هماهنگی مبنی بر اينکه تنها صورت جلساتی تهيه می شود که در آن نتيجه گيری و تصميمی حاصل شده باشد، صورتجلسه ای برای آن تهيه نشد اما فايل صوتی مذاکرات در آرشيو شبکه موجود است.

9. در تاريخ 27 ژانويهء 2011 اعتراض نامه ای از آقای آرمان نجم به دست شرکت کنندگان در شورا رسيد که طی آن ايشان اتهاماتی را به آقايان نوری علا و حسين بر وارد کرده و در عين حال از سمت معاونت شورا و عضويت در هيئت مذاکره با احزاب منطقه ای استعفاء دادند. (پيوند به اعتراض نامهء ايشان).

10. در تاريخ 29 ژانويه 2012 آقای نوری علا نامه ای را در رد ادعاهای آقای نجم برای شرکت کنندگان در جلسات شورا فرستادند (پيوند به اين نامه). تصميم گرفته شد که جلسهء بعدی شورا برای رسيدگی به اعتراض آقای نجم تشکيل شود.

11. اين جلسه که بمدت هفت ساعت بطول انجاميد نيز با تشنج بسيار همراه بود و هيچگونه نتيجه از آن حاصل نشد و در نتيجه صورتجلسه ای هم برای تنظيم نگرديد. اما فايل صوتی اين جلسه نيز در آرشيو شبکه موجود است. در پايان اين جلسه آقای نوری علا اعلام داشتند که با توجه به اختلالی که در امر مذاکرت پيش آمده صلاح را در اين ميدانند که، بعنوان مؤسس و پايه گذار شبکه، با نوشتن نامه ای به اعضاء شبکه از آنها کسب تکليف کنند، چرا که معتقد بودند هم آئين نامهء 7 اگوست 2011 بر اساس اهداف اساسنامه تنظيم و تصويب شده و هم هيئت مذاکرات هرگز از آن عدول نکرده است.

12. از آنجا که پيشنهادی برای طرح در شورا واصل نشد جلسات شورا به مدت يک هفته تعطيل بود. سپس آقای حاذق اعظم، مسئوول امور اجرائی شبکه، با نوشتن نامه ای به آقای نوری علا که ناظر بر کار ايشان است، چند پرسش تشکيلاتی را مطرح ساخت. آقای نوری علا نامهء ايشان را برای آقای حسين بر، رئيس شورای هماهنگی، ارسال داشته و تقاضا کرد که همان نامه بعنوان دستور جلسه شورا باشد. متن اين نامه در گزارش جلسهء مزبور آمده است.

13. اين جلسه در تاريخ يکشنبه 19 فوريه و در غيبت موجه آقای نوری علا تشکيل شد و در آن نخست به اتفاق آراء تصميم گرفته شد که همهء اعضاء شورا بايد خود را مقيد به رعايت تصميمات شورا بدانند و، در عين حال، پيشنهادات و نظرات خانم آزاد، آقای نجم، خانم عمادی، آقای آبار و آقای باسطوت رد شد و آئين نامه 7 اگوست بقوت خود باقی ماند. (پيوند به صورتجلسه)

14. بعلت اهميت اين جلسه آقای نوری علا صورتجلسه آن را برای عموم اعضاء شبکه ارسال کرده و طی نامه ای از اعضاء شورا خواست که خود را مقيد به مصوبات شورا بدانند و متذکر شد که شورا مس تواند، مطابق بند الف ماده دوی اساسنامهء شبکه، عضويت کسانی را که با تصميمات شورا در رسانه ها مخالفت می کنند معلق سازد. ايشان همچنين طی اين نامه بجای آقای نجم، آقای محسن ذاکری را ابه سمت هماهنگ کنندهء انجمن های اروپا معرفی کردند. (متن نامه)

15. چند ساعت بعد از ارسال اين نامه آقای آرمان نجم طی نامهء بلندی استعفای خود از شبکه را اعلام داشته و در عين حال متذکر شدند همراه با استعفای ايشان انجمن سکولارهای سبز برلين نيز منحل می شود. (پيوند به متن استعفا) از آنجا که هيچ رابطه ای بين استعفای سرپرست يک انجمن و انحلال آن وجود ندارد، اين موضوع هم اکنون در دست رسيدگی است.

16. در پی آن خانم آزاد، خانم عمادی، آقای آبار و آقای باسطوت نيز طی نامهء بلندی از عضويت در شبکه استعفاء دادند. (پيوند به متن اين استعفای دستجمعی). در عين حال، آقای آبار يک استعفای جداگانه نيز ارسال داشته اند (پيوند). جالب توجه اينکه ايشان هم انحلال انجمن کلن را اعلام داتشه اند که اين موضوع نيز در دست رسيدگی است.

17. از آنجا که خانم ها آزاد و عمادی و آقای نجم عضو شورای هماهنگی بوده و آقای باسطوت عضو علی البدل شورا محسوب می شدند، از اين پس آقايان مهدی ذوالفقاری و محسن ذاکری بعضويت شورا درآمده و شورا در وقت مقتصی برای انجام انتخابات جهت انتخاب يک عضو اصلی و دو عضو علی البدل برای شورا اقدام خواهد کرد.

 

E-mail: seculargreensnetwork@gmail.com                                                   fax: (1) 509-352-9630

00000