استعفانامهء آقای آرمان نجم

برلین ـ 21 فوريه 2012

 شورای هماهنگی شبکه سکولارهای سبز ایران،

آقای دکتر نوری علا، هماهنگ کنندهء شبکه و هیئت بازرسان

به نظر میاید که پروژه تبدیل شبکه سکولارهای سبز به یک حزب سیاسی در لابلای پراکنده گویهای بعضی از دوستان از نوع جهان سومی ان کلید خورده است.سربازان سکولار دیروز و ژنرالهای سکولار امروز، با سرگردانی غیر قابل تصوری میان سنت و مدرنیته و عقلانیت و عادت، میروند تا شبکه را به اسکلتی بی جان تبدیل کنند. تمرکز فرهنگ ٰعشیره ای و خانسالاری  به نیروی گریز از مرکزی تبدیل شده است  که در وحله اول زنان و جوانان را به بیرون پرتاب میکند و با خط نشان کشیدن به عنوان تقید تشکیلاتی به دمکرات ترین شیوه های ممکن انان را به سکوت و خفقان دعوت میکند.

چه کسی با حفظ عقاید شخصی بر خلاف مصوبات شورا در محافل و مجالس سخن گفته است ؟خانم عمادی در مصاحبه خود فقط نظرات شخصی خود را مبنی برعدم یکسان بودن حکومت فدرال و غیر متمرکز بیان کرده است.

اما رئیس شورای همانگی به دستور و به گفته خود رهبرش مصاحبه ای انجام میدهد که در ان  فدرالیسم را به سکولاریسم سنجاق و موضع شبکه  قبل از به تصویب رسیدن در مجمع عمومی اعلام میدارد.همسویی رئیس شورای هماهنگی با کنگره ملیتهای ایران فدرال و هم زمان سرپرست هیئت مذاکره کننده شبکه با سازمانهای سیاسی دیگر این پرسش را مطرح میکند که منافع شخصی و سیاسی در یک تشکل فراحزبی و فرا مسلکی با چه مکانیسمی باز تولید نمیشود ؟ و راه مقابله با ان چیست؟

در جلسه شورای هماهنگی من پیشنهاد دادم که مذاکرات با سازمانهای دیگرهمزمان توسط هیئتهای متفاوتی متشکل از اعضای شورا و سرپرستان انجمنها صورت گیرد و اقای دکتر ال رضا را به عنوان سرپرست هیئت مذاکره با نهاد مردمی پیشنهاد کردم. اما با مخالفت دکتر نوری علا مبنی بر عضویت همزمان ایشان در نهاد مردمی مواجه شدم.

به این هماهنگی میگویند یک بام و دو هوا . در این موارد مثال ها فراوان است.برای اولین بار صورت جلسه شورای هماهنگی با اب و تاب به مجمع عمومی فرستاده میشود. کاری که میبایست به گونه ای دیگر و با صداقت سازمانی بیشتری بعد از تصویب ائینامه هفت اگوست به صورت یک همه پرسی برای مجمع عمومی فرستاده میشد و این کار، با ارسال این صورت جلسه هنوزهم انجام نشده است.

بهتر این بود که هم زمان صورت جلسه پنجم فوریه نیز که هنوز برای اعضای شورای هماهنگی فرستاده نشده است نیز ارسال میشد.

جالب اینجاست که دکتر نوری علا در پایان این نامه مینویسد " شورای هماهنگی در استانه بهره گیری از اقدامات چند ماه اخیر خود بوده و امیدوار است که به زودی خبرهای مهمی را در مورد روند تشکیل کنگره ملی و الترناتیو سازی در اختیار اعضایی که در این راستا با ان میمانند قرار دهد."

یکدست سازی شبکه همانطور که در بالا اشاره کردم و با استناد به صورت جلسه پنجم فوریه که ارسال نشد تکرار شده است.

اگر فکر میکنید که حکومت غیر متمرکز همان فدرالیسم نیست به شما ادرس اشتباهی داده اند.ادرس صحیح حزب مشروطه ایران است،به انجا مراجعه کنید.

در این باب در اعتراض نامه ای که به شورای هماهنگی در تاریخ 27 ژانویه 2012 ارسال کردم به این موضوع اشاره و خواستار رسیدگی شدم.

البته این نخستین بار نیست که نوشته های متضاد دکتر نوری علا در ارتباط با شبکه نوشته یا گفته میشود.

ایشان در سومین مناظره سیاسی در برنامه یاران میبدی با حظور اقای علمداری و دیگران در رابطه با کنفرانس استکهلم به درستی چنین میگوید:

کنفرانس استکهلم بر بنیاد توطئه شکل گرفته است ........

لازم به یاد اوری است که دوست ما دکتر ارام حسامی با حفظ مواضع شخصی یکی از شرکت کندگان در این کنفرانس بوده است. البته دکتر حسین بر هم با حفظ همین مواضع در کنفرانس کزایی پاریس معروف به الماس مدحی شرکت کرده است.نکته در اینست که در استکهلم همراه با اصلاح طلبان حزب دمکرات ایران و کومله نیز شرکت داشته اند. برای این معادله چند مجهولی  اگر پاسخی وجود داشته باشد ،مواضع اقای نوری علا در مورد فدرالیسم و مذاکره با احزاب منطقه ای نیزاز نظر عملی روشن خواهد شد.

 

من در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۲ از سمتهای خود از معاونت شورای هماهنگی و عضویت در گروه مذاکره کننده با کنگره ملیتهای ایران فدرال استعفا دادم

در مورد هماهنگ کننده انجمن های اروپا از جانب اقای نوری علا به شورای هماهنگی معرفی شدم و اعضای شورا برای این سمت به من رای اعتماد دادند.بنابراین برای عزل من از این سمت باید از  شورا رای عدم اعتماد گرفته شود.

مگر اینکه فکر کنید شورای هماهنگی اقای نوری علا است .در این صورت حق با شماست. اما من از این فرصت استفاده میکنم و کلید دفتر هماهنگ کننده  انجمنهای اروپا را همراه با استعفای خودم ،همانطور که خانم پرتو نوری علا  در مورد انجمنهای امریکا انجام داد در اختیارتان میگذارم.

اگر این نامه را به مجمع عمومی نفرستاده بودید از انحلال و استعفای انجمن استراسبورگ  و اقای قنبری هم اطلاع پیدا نمیکردم.

سرپرست و تنها شخص انجمن هلند خانم فری ناز ارین فر نیز استعفا داده است و از من خواسته است که نام و عکسش از روی سایت شبکه برداشته شود.لیست اعضای شبکه در اختیار اقای حاذق اعظم و خود شما نیز قرار دارد.علاوه بر ان در ایمیلهایی که در گذشته چندین بار به اعضای شبکه ارسال کردید به اشتباه ادرسها را سی سی نفرستادید و بسیاری از این مکاتبات به ادرس همه رفته است.

 

در پایان به دلیل دور شدن شبکه از اهداف ابتدایی خود وعدم شفافیت دررابطه با اعضای شبکه و حس مالکیت داشتن بر ان و تبدیل شدن ان به یک حزب سیاسی بر اساس منافع شخصی و زور مداری و عشیره گرایی وعدم امکان هرگونه موازنه فکری سازنده و فعال از کلیه سمتهای خود در شورا و عضویت در شبکه استعفا میدهم.و همزمان انحلال انجمن برلین را نیز به اگاهیتان میرسانم.

ضروری میدانم که نام و عکس من از روی سایت شبکه برداشته شده و استعفای من در یک جمله بر روی سایت شبکه درج شود.

با احترام ارمان نجم

***************************

Wednesday, February 22, 2012 8:50 AM

آقای نجم  عزیز

ایمیل شما  که حاوی نامه اعتراض آمیز تان  در موارد مختلف مربوط به جلسه پالتاک روز 19 فوریه منجمله ارسال آن به مجمع عمومی میباشد و در آن استعفای شما اعلام شده است در یافت و بررسی گردید.  شورای هماهنگی شبکه سکولار ها سبز بسیار متاسف میباشد که همکار و یار خوبی مثل شما را  که از ابتدا در کنار داشته است به خاطر ابقا مصوبات اوگوست ۷ که در ان شبکه با حضور و رای خود شما  استراتژی  فدرالیسم را جهت مذاکرات  با کنگره ملیت های ایرانی اتخاذ کرده بود در کنار نخواهد داشت. امید همه ما آزادی ایران از چنگال رژیم خونخوار جمهوری اسلامی است و  درمسیر فعالیت هایمان در این راستا برای شما و همکارانتان آرزوی موفقیت میکنیم.

از طرف شورا شبکه سکولار ها سبز

فرخ زندی ـ سخنگو یشورا شبکه