استعفای آقای بهرام آبار

جناب آقای دکتر نوری علا، هماهنگ کننده شبکه سکولارهای سبزایران،

شورای هماهنگی شبکه

و هیئت بازرسان شبکه سکولارهای سبزایران

با بررسی کامل اساسنامه شبکه و انتباه به برابری مفاد موضوع ماده یک آن با اندیشه هایم درخواست عضویت درشبکه سکولارهای سبزایران را نمودم.

پس ازعضویت، سرپرستی انجمن سکولارهای سبزکلن را نیز بعهده گرفتم. در خلال شرکت درپالتاک وجلسات شبکه،

در طی زمان، منش، کنش، وروش پدرمرکزی آقای دکتر نوری علا وممانعت اوازهرانتقادی وهرگونه موازنه فکری سازنده مرا متحیرنمود

که بااین چنین کرداری مستبدانه چگونه میتواند ازدمکراسی سخن برآورد. بمرورسیاست ایشان وهم فکرانشان درراه دورشدن شبکه از اهدافیکه دراساسنامه خود منعکس کرده بود،

عدم شفافیت درمذاکره با احزاب، گروه ها و شخصيت های برآمده از گروه های اتنيکی، تندگونی وبی حرمتی ایشان با اعضای شبکه،

در نهایت تبدیل کردن شبکه به یک حزب سیاسی بر اساس منافع شخصی و اضافه کردن اصل باوربه فدرالیسم به اصول پایه اسناد

مرا برآن داشت، که ازعضویت در شبکه سکولارهای سبزایران سخت پشیمان وروگردان شده و بدین وسیله استعفای خود را اعلام دارم.

ضمنا انحلال انجمن سکولارهای سبز کلن را نیز باطلاعتان رسانیده وبرداشتن نام وعکس مرا ازسایت شبکه خواستارم.

با احترام

بهرام آبار

22.02.2012