شبکه سکولارهای سبز ايران برای آزادی و دموکراسی

اول اسفند ماه 1390 ـ مصادف با 20 فوريهء 2011

اعضاء محترم شبکهء سکولارهای سبز ايران

          با سلام های دوستانه، بدينوسيله صورتجلسه مذاکرات جلسهء ديروز شورای هماهنگی شبکه را، که بوسيلهء آقای محسن ذاکری تهيه شده و برای پخش در اختيار اينجانب قرار گرفته، به لحاظ اهميت موضوع، جهت اطلاع عموم اعضاء شبکه ارسال داشته و نظرتان را به نکات زير جلب می کنم:

          1. چنانکه ملاحظه خواهيد کرد، پس از تصويب متفق القول آئين نامهء مورخ 7 اگوست 2011 که متن آن از همان تاريخ در پيوند زير بر روی سايت رسمی شبکه وجود داشته است

http://www.seculargreens.com/Regulauions/080711.Talking-to-others.htm

اخيراً برخی از تصويب کنندگان قبلی اين سند تغيير رأی داده و خواستار لغو آن شده بودند و اين موضوع تشنجی را در شبکه ايجاد کرده بود. همچنين برخی از همين اعضاء، بر خلاف مصوبات و تصميمات مصوب خودشان، اين اختلاف داخلی را در سطح رسانه های عمومی مطرح کرده بودند. اين مسئله موجب شد که، با پيشنهاد و طرح پرسش هائی از جانب آقای مهدی حاذق اعظم، در جلسهء يکشنبهء ديروز شورای هماهنگی به رأی گيری در مورد آئين نامهء مزبور و نيز نحوهء تقيد اعضاء به مصوبات شورا بيانجامد که گزارش آن در صورتجلسهء ضميمه آمده است.

          2. حال که رسيدگی به اختلاف پيش آمده به دموکراتيک ترين شيوه های ممکن به انجام رسيده است، و از آنجا که اکنون شورا مصوبات خود را برای اجراء به اينجانب، بعنوان هماهنگ کنندهء شبکه، و آقای مهدی حاذق اعظم، بعنوان مسئوول امور اجرائی شبکه، ابلاغ نموده است، و از آنجا که شرط تقيد اعضاء شورا به مصوبات آن اکنون به اتفاق آراء به تصويب رسيده است، بديهی است که اعضاء شورا، با حفظ عقايد شخصی خود، از اين پس نمی تواند در مجالس و محافل دست به موضع گيری های مخالف مصوبات شورا بزنند و در صورت انجام اين کار مشمول بند الف مادهء يک اساسنامهء شبکه خواهند بود.

3. از آنجا که آقای آرمان نجم از برخی سمت های خود در شورا و شبکه استعفاء داده اند، اينجانب با استناد به وظايف خود در سمت هماهنگ کنندهء امور شبکه، از اين پس آقای محسن ذاکری، سرپرست انجمن سکولارهای سبز هلسينکی را بعنوان هماهنگ کنندهء انجمن های اروپا تعيين کرده و از آقای آرمان نجم می خواهم که ليست اعضاء شبکه را، که از اسناد محرمانهء ما محسوب می شود، بلافاصله در اختيار آقای ذاکری بگذارند و خود از هزگونه مکاتبه ای با اين ليست خودداری نمايند.

شورای هماهنگی در آستانهء بهره گيری از اقدامات چند ماه اخير خود بوده و اميدوار است که بزودی خبرهای مهمی را در مورد روند تشکيل کنگرهء ملی و آلترناتيوسازی در اختيار اعضائی که در اين راستا با آن می مانند قرار دهد.

با مهر و دوستی ـ اسماعيل نوری علا