صورتجلسهء  شورای هماهنگی شبکه سکولارهای سبز ايران

يکشنبه 7 اگوست 2011

اعضاء اصلی شورا، حاضر در جلسه: دکتر رضا حسين بر، آرمان نجم، دکتر اسماعیل نوری علا، فرخ زندی، آرام حسامی، محسن ذاکری و غايبين: افسانه مهاجر(با اطلاع قبلی) و اسفندیار منفردزاده

بازرسان حاضر: منيرا واحدی ـ تقی آل رضا ـ فرح آریا (بازرس علی البدل)

روسای انجمن های حاضر در جلسه: مهدی حاذق اعظم، ماشا الله عباس زاده، فرحناز عمادی، درویش رنجبر، مهدی رضایی تازیک؛ غايبین : مهدی ذوالفقاری، مسعود شب افروز، پارسا جعفری، صبری حسن پور، محمد زمانی، علی صالح زاده

مشاوران حاضر: نسترن عليی ـ ويکتوريا آزاد؛ غايب: کامبيز باسطوت

جلسه رأس ساعت مقرر به رياست اسماعيل نوری علا تشکیل شد.

 

دستور جلسه رسيدگی به آئين نامهء داخلی شورای هماهنگی سکولارهای سبز برای اعزام هيئت های مذاکره با شخصيت ها و گروه های اپوزيسيون سکولار ـ دموکرات و انحلال طلب، در راستای ايجاد يک نهاد هماهنگ کنندهء مبارزات خارج کشور بود که بوسيلهء آقای نوری علا تهيه و جهت مطالعه حضار ارسال شده بود.

          مفاد اين آئين نامه يک به يک مطرح شده و مورد بحث قرار گرفت و پس از افزوده شدن تغييراتی در آن به اتفاق آراء به تصويب شورای هماهنگی رسيد.

          متن مصوب اين آئين نامه ضميمهء اين صورتجلسه است.

          قرار شد دکتر نوری علا چند سناريو برای مذاکره را بر اساس پيشنهادات دکتز حسين بر و دوستان ديگری که پيشنهادات خود را برای ايشان ارسال می کنند تهيه نمايد.

          اين جلسه پس از دو ساعت و 45 دقيقه به پايان رسيد.