به خانهء سکولار ـ دموکرات های سبز انحلال طلب ايران خوش آمديد

شبکهء جهانی سکولارهای سبز ايران برای دموکراسی و آزادی

ما ايرانی آزاد، آباد، دموکرات و بی تبعيض می خواهيم

سايت رسمی شبکهء سکولارهای سبز ايران، با 365 عضو، با نام حقيقی، 115 عضو با نام مستعار (بدون حق انتخاب کردن و شدن)،  در 23 انجمن، 83 شهر، و 24 کشور

 اساسنامهء شبکه   |   ساختار مديريت شبکه   |  پرسش ها و پاسخ ها   |   برگ تقاضای عضويت

 تاريخچهء شبکه  |  بيانيهء اول  |  اعلام موجوديت شبکه

آئين نامهء نحوهء تشخيص خروج اعضاء از چهارچوب های مورد توافق شبکه

شورای هماهنگی شبکه  |    آئين نامهء کار شورای هماهنگی    |      آئين نامهء موقت انجمن ها    |      گزارش تشکيل نخستين انجمن شبکه در تورنتو

  صفحات مخصوص اولين همايش شبکه در تورنتو، شامل پيام ها، سخنرانی ها، مقالات، خبرنامه ها، ويدئوها، عکس ها، و گزارش مالی

طرح شبکه برای آلترناتيوسازی

 آئين نامهء همکاری با گروه های ديگر، از جمله فدراليست ها، در راستای ايجاد يک نهاد هماهنگ کنندهء فعاليت های مبارزات خارج کشور عليه حکومت اسلامی

اعلام مواضع شبکهء سکولارهای سبز ايران در مورد انتخابات آزاد

سايت رسمی جنبش سکولار دموکراسی ايران

نحوهء تماس با ما و انجمن های شبکه  |  انتشارات ما / توضيحات ويدئوئی   |   پيوند به سايت سکولاريسم نو   English Section

پيوند به ويدئو ها و عکس های مربوط به کنگرهء دو روزهء سکولار دموکرات های ايران در واشنگتن

ويدئوهای آموزشی دربارهء مفاهيم اصلی شبکه

اخبار شبکه، مقالات و نظرات اعضاء و ديگران

E-mail: seculargreensnetwork@gmail.com                                                   fax: (1) 509-352-9630

pppp