ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران

                                خانه

اعلام مواضع شبکهء سکولارهای سبز ايران در مورد «انتخابات آزاد»

از آنجا که مسئلهء «انتخابات آزاد» از جانب شخصيت ها و گروه های مختلف، با تعبيرات و تعاريفی گوناگون، مطرح شده و ابهامات متعددی را ـ که اغلب راه به وارونه سازی معنای واقعی انتخابات آزاد می برند ـ آفريده است، شورای هماهنگی شبکهء سکولارهای سبز بدينوسيله درک و تعريف خود از اين اصطلاح را برای رفع هرگونه سوء تفاهمی به شرح زير اعلام می دارد:

1. هدف شبکهء سکولارهای سبز، همچنان و همواره، انحلال حکومت اسلامی بهر صورت ممکن، برای برگرداندن حاکميت به مردم و تعيين قانون اساسی جديد و حکومت سکولار ـ دموکرات برآمده از آن از طريق برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه است.

2. شبکه اما امر «انتخابات آزاد و منصفانه» را تنها مشروط به اجرائی شدن کليهء پيش بينی های مندرج در مادهء 21 بیانیهء جهانی حقوق بشر و اعلامیهء 154 نشست شورای بین المجالس در پاريس، مورخ 26 مارس سال 1994، درک کرده و می پذيرد.

3. در عين حال، ما «انتخابات آزاد و منصفانه» را نه «هدف» و نه «استراتژی» مبارزه عليه حکومت اسلامی می دانيم و آن را صرفاً «وسيله» ای دموکراتيک برای آگاهی يافتن از ارادهء آزادانهء ملت می دانيم که لزوماً حاصل پيروزی نيروهای اپوزيسيون مبارزه کننده عليه اين رژيم استبدادی است.

4. همچنين ما معتقديم که در هيچ انتخابات آزادی نمی توان پرسش هائی را طرح کرد که با مفاد اعلاميه حقوق بشر در تغاير و تضاد باشند. مثلاً، پرسش از اينکه «جمهوری اسلامی آری يا نه؟»، با توجه به تجربهء عينی و عملی خونين سی و سه سال گذشته، که کليت اين رژيم را در تضاد با آن اعلاميه قرار می دهد، پرسشی ضد حقوق بشر است.

شورای هماهنگی سکولارهای سبز ايران برای آزادی و دموکراسی

يکشنبه 13 فروردين 1391ـ اول ماه آوريل 2012