ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران

                            

سخنان آقای علی صالح زاده

در جلسه بحث آزاد پیرامون چالش های نظری و سیاسی دخالت های بشر دوستانه

 

 

from rangin-kaman.org on Vimeo.