پنج نفر از اعضاء شبکه و شورای هماهنگی

به عضويت در «شورايعالی جنبش سکولار دموکراسی ايران»

انتخاب شدند>>>

از راست به چپ:

دکتر تقی آل رضا (1) ـ نسترن نيکی عليی (2) ـ مهندس مهدی حاذق اعظم (3) ـ دکتر اسماعيل نوری علا (4)

دکتر حسن ماسالی ـ محسن ذاکری (5) ـ حسن اعتمادی

 

گزارش کامل دو روز کنگرهء سکولار دموکرات های ايران>>>