به پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران خوش آمديد

                             پيوند به سايت سکولارهای سبز

اسناد پروندهء مربوط به تقاضای لغو عضويت آقای اميرعباس فخرآور در شبکهء سکولارهای سبز

تصميم نهائی

سه شنبه 5 بهمن 1389

نتيجهء همه پرسی از مجمع عمومی فوق العادهء شبکه سکولارهای سبز ايران:

اعضاء محترم شبکه سکولارهای سبز ايران
 بدينوسيله نتايج همه پرسی از مجمع عمومی فوق العادهء شبکه در مورد اخراج آقای اميرعباس فخرآور را که به تصويب کميسيون نظارت و شورای هماهنگی رسيده است به اطلاع می رساند:
 65 رأی به اخراج (80.24 در صد) و 16 رأی به ابقا (19.76 در صد) آقای اميرعباس فخرآور.
بدينسان، از امروز، سه شنبه 24 ژانويه، ايشان عضو شبکه سکولارهای سبز نيستند.
مسئوول تشکيلات شبکه
آرمان نجم

*******************************************************************************

سند اول ـ تقاضای شورای هماهنگی شبکهء سکولارهای سبز ايران از اعضاء شبکه برای شرکت در رأی گيری مجمع عمومی

فوق العاده جهت تصميم گيری در مورد عضويت آقای اميرعباس فخرآور>>>          (پيوند به فايل پی.دی.اف)

سند دوم - نامهء پاسخ آقای اميرعباس فخرآور به تقاضای شورای هماهنگی از مجمع عمومی فوق العاده>>>

(پيوند به فايل پی.دی.اف)

سند سوم - گزارش در مورد روند انتخابات اعضاء شورای هماهنگی و روند رسيدگی به شکايات وارده نسبت به اين روند>>>

(پيوند به فايل پی.دی.اف)

سند چهارم - متن ای ميل مورخ اول دسامبر آقای جعفری به آقای نوری علا    (پيوند به فايل پی.دی.اف)

سند پنجم - گزارش هيئت بازرسان شبکه سکولارهای سبز در مورد روند برگزاری انتخابات 15 دسامبر 2010>>>

(پيوند به فايل پی.دی.اف)

 

*******************************************************************************

سند اول

تقاضای شورای هماهنگی شبکهء سکولارهای سبز ايران

از اعضاء شبکه برای شرکت در رأی گيری مجمع عمومی فوق العاده

جهت تصميم گيری در مورد عضويت آقای اميرعباس فخرآور

 

عضو محترم شبکه سکولارهای سبز ايران

در جلسهء فوق العادهء شورای هماهنگی شبکهء سکولارهای سبز ايران برای آزادی و دموکراسی، در تاريخ بيست و سوم دسامبر 2010، بر اساس مفاد بند دوم مادهء نهم اساسنامهء شبکه، اين شورا عضويت آقای اميرعباس فخرآور، عضو علی البدل شورا، را بحالت تعليق در آورد.

در عين حال، همين ماده مقرر می دارد که در مورد ادامه يا قطع عضويت ايشان در اين شبکه لازم است کليهء اعضاء شبکه تصميم گيری کنند؛ تصميمی که ما اعضاء شورای هماهنگی يقين داريم با دقت و جديت بوسيلهء کليهء اعضاء شبکه گرفته خواهد شد.

اما، پيش از آنکه در اين مورد تصميمی اتخاذ شود، اصول بنيادين عدالت و انصاف به ما حکم می کند تا:

1. شورا بروشنی برای همهء اعضاء شبکه، و بخصوص کسی که عضويت اش در شورا به حالت تعليق درآمده، دلايل تصميم خود را تشريح کند و ـ

2. در عين حال، همهء امکانات را فراهم آورد که عضو خاطی نيز فرصت کافی داشته باشد تا دلايل اعمال خويش را برای اعضاء شبکه توضيح دهد.

 

دلايل شورا برای تعليق عضويت:

تصميم بر تعليق عضويت آقای اميرعباس فخرآور بر اين اساس گرفته شد که کليهء اعضاء شورا به اين تشخيص رسيده اند که با حضور ايشان در جلسات شورا، حتی بعنوان ناظر، اين شورا قادر به انجام رايزنی ها و وظايف خود نخواهد بود.

رفتار ایشان در همان نخستين جلسهء شورای هماهنگی جديد و منتخب مجمع عمومی، کلاً سرشار از اتهام زنی، مجادله کاری، و حتی تخاصم بوده است. و با اين رفتار، فضائی زهرآلوده و مخرب را آفريده اند که کاملاً با فضای همدلانه ای که شورا در راستای خلق آن کوشيده است در تضاد می باشد.

آقای فخرآور با رفتار خود روحيهء صميميت و داوطلبانگی موجود و مسلط بر شبکه را که برای ادامهء حيات آن ضروری است به مخاطره انداخته اند.

ايشان از طريق همسان ساختن شبکهء سکولارهای سبز با رژيم منفور مسلط بر ايران، دشمنی خود را نسبت به این شبکه نشان داده است.

اما مهمترين عامل تعليق عضويت آقای فخرآور در شورا سلب اعتماد اعضاء شورا از ايشان بوده است. اعضاء شورا بر اين عقيده اند که گفتار، کردار و مقاصد ايشان مناسب با حيثيت شبکه نبوده است، لذا نمی توان به ايشان بعنوان يکی از اعضاء شورای هماهنگی برای حضور و درخواست انجام وظيفه ای اعتماد کرد.

دلايل شورا برای درخواست اخراج از شبکه:

در این شرايط، شورا به اتفاق آراء تصميم گرفت که، برای حفظ حيثيت اعضاء خود، و تداوم حس اعتماد میان اعضاء خود و حصول اطمينان از کارائی اين جمع مشورت مدار، عضويت آقای فخرآور را بعنوان ناظر اعزام شده از طرف انجمن ويرجينيا و عضو علی البدل شورا تا اخذ رأی مجمع عمومی فوق العاده به حالت تعليق درآورد.

متأسفانه ايشان، در پی دريافت خبر تعليق خود، با سرکشی هرچه بيشتر، به تبليغات منفی عليه «شبکهء»، اعضاء شورای هماهنگی آن، و اعضاء کميسيونی که مآمور انجام انتخابات بود پرداخته اند.

ناگفته نماند که، با کمال تأسف، آقای فخرآور پس از جلسهء نخست شورای جديد نيز به دشمنی و حملات شفاهی و کتبی خود به اين شبکه ادامه داده و موقعیت خويش را برای اخذ رأی مجمع عمومی وخیم تر کرده است.

آقای فخرآور همچنين به ايراد اتهامات نادرست عليه اعضاء شورا و اعضاء انجمن سکولارهای سبز شهر تورنتو اقدام کرده است. و همچنين کوشيده است تا اعضائی از شبکه را به ترک آن ترغيب کند.

ايشان بمنظور ايجاد ترديد در مورد صحت انتخابات اخير شبکه، بصورت گسترده ای با اعضاء شبکه تماس گرفته است.

آقای فخرآور دست به تحريف اهداف شبکه و ارتباطات سياسی آن زده است.

ايشان کوشيده است تا روابط حسنهء شبکه با اشخاص و سازمان های ديگر را نیز مخدوش سازد.

ايشان از اعتمادی که شورا به ايشان داشته سوء استفاده کرده و اخبار داخلی شورا را با اشخاص خارج از شبکه در ميان نهاده اند.

شورا به اين نتيجه رسيده است که نداشتن حسن نيت، عدم صميميت، و نشان دادن نادرستی آشکار ايشان حکايت از آن می کند که مقاصد و اهداف آقای فخرآور با آنچه شبکهء سکولارهای سبز برای آن برپا شده مغايرت دارد. بخصوص که بر ما ثابت شده که وفاداری ايشان با شبکه ما نبوده بلکه با گروه های ديگر است.

در نتيجه، ما ناگزير شده ايم که از اعضاء شبکهء سکولارهای سبز تقاضا کنيم که عضويت ايشان را در اين شبکه لغو کنند. ما کاملاً از جديت اتهاماتی که بر ايشان وارد کرده ايم و نيز از مسئوليت سنگينی که بر دوش شما گذشته ايم آگاهيم. ما اعضاء شورای هماهنگی بعد از در نظر گرفتن شواهد و مدارک موجود، به اين نتيجه رسيده ايم که اخراج کامل آقای فخرآور از اين شبکه تنها تصميم درست و معقولی است که می توان اتخاذ کرد.

عزم ما بر آن بوده که کاری صحيح را بر اساس دلايلی درست و بصورتی پسنديده انجام دهيم.

روند آتی کار

 اساسنامهء شبکهء ما به آقای اميرعباس فخرآور اين فرصت را می دهد که به اتهامات وارده از جانب اين شورا پاسخ دهند، و شورا هماهنگی نيز اعضاء شبکه را از پاسخ های آقای فخرآور به اتهامات وارده آگاه سازد تا اعضاء شبکه با اشراف بيشتری در مجمع عمومی فوق العاده بتوانند رأی خود را در مورد ايشان اعلام کنند.

اين نامه و ضمائم آن همزمان با ديگر اعضاء شبکه برای آقای فخرآور نيز ارسال می شود. تا پس از ده روز از ارسال اين نامه، مدافعات خود را تسليم شورا نمايند تا عيناً برای کليهء اعضاء شبکه ارسال شود. چنانچه «شورا» پاسخی به هنگام از آقای فخرآور دريافت نکند، آنگاه در مجمع عمومی فوق العاده بدون وجود دفاعيهء ايشان اخذ رأی انجام خواهد شد.

اعضاء شورا و رؤسای انجمن های شبکه بر اين باورند که «شبکه» ی ما پس از گذشتن از اين مرحله، از قدرت و کارائی بيشتری برخوردار خواهد شد.

با احترام

اعضاء شورای هماهنگی «شبکه سکولارهای سبز ايران برای آزادی و دموکراسی»

پنجم ژانويهء 2011

بازگشت به بالای صفحه

**************************************************************************************

سند دوم

پاسخ آقای اميرعباس فخرآور به تقاضای شورای هماهنگی از مجمع عمومی فوق العاده

 

پاسخ امیر عباس فخر آور، عضو منتخب هشتم شورای هماهنگی شبکه سکولارهای سبز ایران به اتهامات و توهین های قانون شکنان انتخاباتی

اعضای محترم شبکه سکولارهای سبز

پنجم ژانویه سال 2011 در کمال ناباوری و در ادامه اتفاقات شگفت انگیز و تاسف بار پس از انتخابات شبکه سکولارهای سبز ایمیلی دریافت کردم که خبر از برگزاری نخستین "رفراندم" یا همه پرسی در شبکه سکولارهای سبز با هدف "اخراج امیر عباس فخر آور، یکی از اعضای شبکه به دلیل اعتراض به نتایج انتخابات " بود. کیفرخواستی هم برایم ترتیب داده شده بود که با لبخندی تلخ تا آخرین سطر آنرا خواندم. با خشمی باور نکردنی نوشته شده بود. با "کیفر خواست" و "دادگاه" و "تهمت و توهین و افترا در لباس قانون" بیگانه نیستم که از هفده سالگی تا کنون (تمام هجده سال گذشته زندگی ام)، سرشار از همین اسناد بوده است که "ملاها" و "دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی" برایم تدارک دیده بود. کیفر خواست گروه موسوم به "شورای هماهنگی شبکه" بسیار غیر منصفانه تر از حتی کیفرخواستهای "ملاها" طراحی شده بود و در همان آغاز مرا "خاطی" و نه حتی "متهمی که باید پاسخگوی اتهاماتش باشد"، قلمداد کرده بودند. از دوم ژانویه سال 2010، در نخستین ساعات صدور اعلامیه "شبکه سکولارهای سبز" در گفتگویی طولانی با سرکار خانم میرزادگی عزیز، به شبکه پیوستم و یکی از سی نفر عضو موسس شبکه قلمداد شدم. پس از آن برای رشد شبکه بسیار کوشیدم و بسیاری از دوستانم را با اصرار زیاد تشویق کردم تا به عضویت شبکه در آیند که از آن جمله: آرام حسامی، احسان بخشی، علی صالحی، سینا دبستانی، محمد شمس، مقداد سید محمدی، سیاوش افشار، آنیا دهکام، ساغر کسرایی، فرهاد کهندانی و بسیاری دیگر را میتوان نام برد. حالا در کیفرخواستی نامنصفانه متهم شده ام که افراد را به خروج از شبکه تشویق کرده ام که دروغی بی شرمانه است. سیلی از فحاشی خشمگینانه نثارم کرده بودند و اتهامات، دروغها و تهمتهای فراوان که برای هیچکدامشان حتی یک سند هم ارایه نکردند و حتی نخواستند دادگاهی ترتیب داده و حرف هایم را بشنوند و غیابی حکم "خاطی" برایم صادر کرده و خواستند "آخرین دفاعیات قبل از اعدام" را بنویسم. و این هم آخرین حرف هایم با اعضای محترم شبکه سکولارهای سبز:

یک. تمام تهمت های وارده از سوی آقای نوری علا و یاران ایشان را قویا رد کرده و خوشحال خواهم شد اگر اسنادشان را در مورد این تهمت ها برای همه ارسال کنند. حتی یک مورد سند هم برایم کفایت میکند!

دو. در صورت جلسه نخستین جلسه پس از انتخابات، با ادبیاتی شرم آور، اعتراض اینجانب را به انتخابات، "رای دادن کودکان زیر سن به تورنتویی ها" عنوان کردند که دروغ پردازی آشکار و رسوا در روز روشن است و اعتراض من همانگونه که از روز اول در تمام ایمیلها و نامه ها نوشتم، "استاندارد دوگانه"، برخورد تبعیض آمیز با کاندیداها" و "بی طرف نبودن هیات برگزاری انتخابات" بوده است که حالا "جعل سند" و "سند سازی" را هم باید به آن اضافه کنم. در ضمیمه همین نامه مجموعه نامه نگاریها از همان روز نخست را برایتان میفرستم و امیدوارم نامه رسان ها امانت داری را رعایت کنند!

سه.  اعتراض اول اینجانب نادیده گرفته شدن اساسنامه شبکه در مورد اعضای علی البدل شورای هماهنگی بود که خیلی زود متوجه اشتباه شان شدند و آنرا اصلاح کرده و به جهت بی توجهی شان از اینجانب عذرخواهی کردند. اعتراض دوم اینجانب "تبعیض و استاندارد دوگانه" در اعلام نتایج انتخابات بود که آشکارا تمام اصول و قوانین، توسط "کمیسیون نظارت بر انتخابات" زیر پا گذاشته شد و علی رغم اعتراضات مکرر رای دهندگان بر رفتار غیر قانونی تاکید شده و حتی دست به دامن "سند سازی ناشیانه" شدند تا تخلف شان را پنهان کنند! در این مورد بویژه به مساله "امیر جعفری" باید اشاره کنم که طبق قانون انتخابات نباید آرای ایشان در شورای هماهنگی خوانده می شد و باید به "هیات بازرسان" منتقل میشد. به عکسها و سند های زیر و سوالات اینجانب از "کمیسیون نظارت بر انتخابات" توجه کنید.

همانطور که در عکس می بینید، آقای تقی آل رضا و خانم فرح آریا با این توضیح در مقابل اسمشان که " رای ایشان بعنوان هیات بازرسان بیشتر بود" از شورای هماهنگی به هیات بازرسان منتقل شدند. اما در مورد امیر جعفری که موردی دقیقا مشابه تقی آل رضا و فرح آریا بود و باید بدون هیچ شکی به هیات بازرسان منتقل می شد، برخوردی "تبعیض آمیز" صورت گرفت و به جا ی انتقال به هیات بازرسان، در مقابل نامش در هیات بازرسان نوشته شد: " دو روز پیش از شروع انتخابات از نامزدی در لیست بازرسان استعفا داد!" این موضوع با متن گزارش نهایی کمیسیون نظارت بر انتخابات در تضادی آشکار است. در این گزارش تاکید شده است آقای نوری علا قبلا ایمیلی از امیر جعفری مبنی بر انصراف از هیات بازرسان دریافت کرده و "اشتباها" فراموش کرده دیگران را از این ایمیل با خبر کند! و در صفحه آخر همین گزارش که تصویر آنرا اینجا میبینید ایمیل مورخ "اول دسامبر 2010" را که آقای جعفری برای ایشان فرستاده است، ضمیمه می کند.

 

به جرات می توان گفت که این ایمیل "سند سازی" و "جعل" شده است! اولا در مقابل نام آقای امیر جعفری نوشته شده بود که دو روز پیش از شروع انتخابات از کاندیداتوری استعفا داده است. با توجه به اینکه انتخابات "هفتم دسامبر" شروع شده بود، دو روز فبل می شود "پنجم دسامبر" و نه "اول دسامبر"! به بخش بنفش رنگ در عکس بالا دقت کنید و ببینید که به وضوح تاریخ اول دسامبر دیده می شود که هفت روز قبل از شروع انتخابات است و نه دو روز! نکته دیگر بخش زرد رنگ عکس بالاست که به این ایمیل اضافه شده است و در قانون این کار "جعل سند" نام دارد! به طور قطع چنین ایمیلی وجود دارد ولی یک جمله بعدا به آن اضافه شده است. اینجانب هم کاندیدای انتخابات بودم و همه کاندیداها چنین ایمیلی را قبل از انتخابات دریافت کرده بودند که درخواست شده بود زندگینامه، برنامه و عکسی از خودشان برای قرار دادن روی "برنامه کامپیوتری انتخاباتی" ارایه کنند. سوال اینجانب و بسیاری دیگر از رای دهندگان که بی پاسخ ماند این است که اگر جعفری از نامزدی انصراف داد، چرا نامش در لیست کاندیداها بود؟ اگر کمیسیون نظارت بهانه می آورد که اسامی کاندیداها در یک برنامه کامپیوتری طراحی شده بود و تغییر برنامه سخت بود، چرا در هیچ ایمیلی به رای دهندگان توضیح داده نشد که به جعفری در لیست بازرسان رای ندهند؟

 

آقای امیر جعفری هم زندگینامه و عکس می فرستد و اگر واقعا در همان ایمیل درخواست کرده بود که نامش از لیست کاندیداهای هیات بازرسان حذف شود، پس دلیلی نداشت که اصلا زندگینامه اش روی "برنامه کامپیوتری" برای هیات بازرسان قرار بگیرد که بعدا بخواهد حذف شود؟! بهتر بود آقای نوری علا برای "سند سازی" از ایمیل دیگری که اینگونه رسوا نباشد استفاده میکرد. کار ناشیانه ای بود!

 

همچنین در گزارش نهایی انتخابات نوشته شده است که "آیین نامه ای برای انتخابات در کار نبوده است و با کسانی که در هر دو شورا کاندید شده و رای آورده بودند از سوی آقای نوری علا تماس گرفته شده است تا خود این افراد انتخاب کنند که در کدام شورا میخواهند باشند"! اینهم دروغی بزرگ است که با اولین گزارش کمیسیون نظارت در تضاد آشکار است. اگر آیین نامه ای نبوده است چرا در گزارش اول خیلی روشن در مقابل نام دو کاندیدای دیگر نوشتند" رای ایشان بعنوان هیات بازرسان بیشتر بود"؟! این جمله از وجود آیین نامه ای داخلی خبر می دهد که اتفاقا در نخستین نشست شورای هماهنگی پس از انتخابات هم دقیقا بر آن تاکید شده بود.

 

در پاسخهای نوری علا به اعتراضات بارها تاکید کرد که کمیسیون نظارت بر انتخابات نباید پاسخگو باشد و هیات بازرسان جدید باید اعتراضات را پیگیری کند!! به این عکس که بخش آخر گزارش نوشته شده توسط نوری علا می باشد دقت کنید و دریابید که ایشان خودشان نوشتند که کمیسیون نظارت بر انتخابات به شکایات رسیدگی می کند و حالا از مسولیت شانه خالی کرده و "هیات بازرسان جدید" را که اصلا یکی از موارد اصلی اعتراضات میباشند و پیگیری قانونی اعتراضات تمام ترکیب این هیات را تغییر خواهد داد، مسوول می دانند که حتی مرغ پخته را هم به خنده وا میدارد!

 

چهار. در ایمیلهای مکرر نوری علا تاکید کرده است که "اشتباهات کوچکی در انتخابات رخ داده که تاثیری در نتیجه انتخابات نمی تواند داشته باشد"! جهت کمک به حافظه و محاسبات ایشان باید تاکید کنم که تغییرات بسیاری رخ خواهد داد اگر قانون را رعایت کنند. جعفری از لیست شورای هماهنگی حذف و به هیات بازرسان منتقل می شود. فخر آور عضو اصلی شورای همیهنگی خواهد شد. محسن ذاکری و شهناز جلیلی هم اعضای علی البدل اول و دوم خواهند شد. به این شکل پنج جابجایی مهم در نتایج انتخابات رخ خواهد داد. چطور آقای نوری علا ادعا می کند که تغییری در نتیجه رخ نخواهد داد؟! در برابر آقای نوری علا به عزیزانی که اعتراض کردند با توهین و طعنه پاسخ می داد و آنها را "بی شرم"، " رفیق فخر آور"، " فتنه گر"، "عامل تشویش اذهان عمومی" و "وحدت شکن" قلمداد کرده و پاسخ هیچکدامشان را نداد! راستی این کلمات را جای دیگری در سخنرانیهای "دیگرانی " که ما همه داعیه دار مبارزه با آنها هستیم نشنیده اید؟ در مقابل همه اعتراضات "منطقی" و قانونی" و مودبانه" به نتایج انتخابات، نوری علا در اقدامی بسیار زشت، ایمیلی برای ریاست دانشگاهی که در آنجا به تدریس مشغولم، سعی در تخریب وجه ام کرد که برایم باور کردنی نبود که همه این رفتارهای زننده از دکتر نوری علا که احترام زیادی برایش قایل بودم سر می زند. دوستان عزیز تصور کنید اگر برای ریاست ارگان یا اداره ای که در آن کار می کنید کسی ایمیلی این چنین بزند تا شما را از نان خوردن بیاندازد چه احساسی به شما دست خواهد داد. این دانشگاه جایی است که من برای تامین معاش خودم و خانواده ام در آنجا کار می کنم و حقوق می گیرم و دوستان و همکاران دیگری هم در این دانشگاه دستیاران اینجانب بوده و حقوق ماهیانه شان از آنجا تامین می شود. آیا دل آقای نوری علا خنک می شد اگر رییس دانشگاه به خاطر ایمیل ایشان بنده و همکارانم را اخراج می کرد؟! پس از آن با تمام اعضای دعوت شده برای کنفرانس سه روزه واشینگتن تماس گرفتید و به آنها فشار آوردید تا از حضور در کنفرانس انصراف دهند در خالی که برای برخی از این دوستان از جمله آقایان "شب افروز و آرمان نجم" بلیطهای گران هواپیما تهیه کرده ایم که هزینه آن قابل برگشت نمی باشد. تشابهی بین این رفتار و رفتار استالین نمیبینید؟

حرف آخر: رفتار زننده، پاسخگو نبودن، تکرار بی قانونی، جعل سند و بی احترامی به رای دهندگان عملا شورای هماهنگی را از یک شورای انتخابی به شورایی انتصابی در خدمت تب دیکتاتوری و قدرت طلبی نوری علا تبدیل کرده است. لذا تصمیمات این شورا پس از انتخابات تا زمانی که به "اعتراضات" رسیدگی درست و دقیق و بی طرفانه صورت نگیرد "کاملا غیر قانونی" بوده و این شورا نه می تواند کسی را متهم کند و نه تعلیق، چرا که اصل وجودی اش زیر علامت سوال بزرگی می باشد.

توصیه به نوری علا و آنها که خودشان را با چشمان بسته در خدمت "دیکتاتوری فانتزی وی" گذاشتند: جناب آقای نوری علا عزیز، اینجانب تمام زندگی ام را در راه دشوار اما شیرین مبارزه برای آزادی و علیه دیکتاتوری صرف کرده ام و بسیار متاسفم که شما را غرق در رویای قدرتتان می بینم. برای خودتان دنیایی مجازی و حکومتی فانتزی ساخته اید با شعارهای شیرین "دموکراسی و آزادی" که رای دهندگان دنیایتان به 107 نفر رسیده اند تا با رای هاشان بازی کنید و دلتان خوش باشد که رهبر شده اید. عزیزم، ما از این رهبر ها قبلا داشته ایم. خمینی هم همین شکلی سوار مردم ایران شد. در محاسباتتان اشتباهی کوچک اما بسیار بزرگ رخ داد! پسر گستاخ ایران را که در برابر دیکتاتوری تا بن دندان مسلخ خامنه ای و ملاها جانانه ایستاد با نمیدانم چه کسی اشتباه گرفیتد آقا! شما اجازه ندارید اینگونه با زندگی و آبروی مردم بازی کرده و هنوز به قدرت نرسیده "رفراندم برای اخراج عضو شبکه تان بدهید". اینگونه می خواهید با منتقدانتان در آینده رفتار کنید؟  رفتارتان شرم آور و تاثف بار است. امید وارم به دامان آزادیخواهان و دموکراسی خواهان باز گردید و از سواری کشیدن بر گرده "جنبش دموکراسی خواه، سکولار و سبز ایران" منصرف شوید. من امیر عباس فخر آور، پسر گستاخ ایران، سبزم و سکولارم و نه شما و نه هیچکس دیگری با هیچ انتخاباتی نمی تواند "سبز بودن" و "سکولار بودن" اینجانب را از من بگیرد.

 

پاینده ایران

امیر عباس فخر آور

پسر همیشه گستاخ ایران

پژوهشگر و استاد مهمان در دانشگاه امنیت ملی و سیاست خارجی واشینگتن

ساعت یازده و دو دقیقه پانزدهم ژانویه دو هزار و یازده

 

بازگشت به بالای صفحه

**************************************************************************************

سند سوم

گزارش در مورد روند انتخابات اعضاء شورای هماهنگی

و روند رسيدگی به شکايات وارده نسبت به اين روند

          همانگونه که در صورتجلسهء مورخ 3 اکتبر شورای موقت هماهنگی شبکه منعکس است، در اين جلسه تصويب شد که:

«به همراه اساسنامه، ورقه ای هم برای اعلام نامزدی در شورای هماهنگی فرستاده شود و در آن شرايط نامزد شدن بر اساس اساسنامهء جديد بصورتی روشن بيايد. سپس قرار شد يک کميسيون متشکل از آقايان شب افروز، حاذق اعظم، آرمان نجم و نوری علا برای انجام و نظارت بر کار رأی گيری از اعضاء در مورد اساسنامه و اعلام نامزدی برای عضويت در شورا بوجود آيد. قرار شد اين کميسيون تاريخ معينی را برای تصويب تقاضای عضويت های جديد داوطلبانی که حق انتخاب کردن و شدن را پيدا می کنند تعيين کند و از آن پس اعضاء جديد در روند رای گيری و نامزد شدن فعلی شراکت نداشته باشند».

به اين ترتيب کميسيونی که برای نظارت بر تصويب اساسنامه و انجام انتخابات تشکيل شده بود کار خود را در تاريخ 3 اکتبر 2010 آغاز کرد. اين کميسيون دارای هيچ آئين نامهء راهنمائی نبود چرا که قرار بود آئين نامه های اجرائی شبکه بوسيله شورای هماهنگی جديد تهيه شود. لذا کار کميسيون بر اساس تصميم گيری هها در برابر رويدادها پيش می رفت.

کار تصويب اساسنامه در  هفتهء آخر مهر به انجام رسيد و گزارش آن در جلسهء 28 نوامبر مطرخ شده و چنين تصويب شد: «اساسنامهء پيشنهادی با اکثريتی قريب به 95.9% از ميان کسانی که در رأی گيری شرکت کرده بودند در کليت خود تصويب شد و از روز دوشنبه 29 نوامبر اجرائی خواهد بود. کميسيون نظارت متن اساسنامه و گزارش خود از تصويب آن را به اطلاع عموم اعضاء شبکه خواهد رساند. در مورد مواد مختلف اساسنامه نظراتی وجود داشت که قرار شد کل آن نظرها به شورای هماهنگی انتخابی آينده فرستاده شده و از آن شورا خواسته شود تا کميسيونی را برای ويراستاری اساسنامه و آماده کردن آن برای طرح در يک مجمع عمومی فوق العاده تعيين نمايد. سپس شورا وارد بحث در مورد نامزدها شد. توضيح داده شد که کميسيون نظارت از کسانی که خود را نامزد کرده اند خواسته است تا پايان روز سوم دسامبر شرح حال، عکس و برنامه های خود برای شبکه را ارسال دارند و در صورتی که تا آن تاريخ اين مدارک به کميسيون نرسيد مسئله حکم انصراف داوطلب از نامزدی در انتخابات را خواهد داشت. اين نکتهء آخر مورد موافقت همهء اعضاء نبود و اعتقاد اکثريت بر اين واقع شد که اسامی داوطلبان چه با مدارک و چه بدون آنها برای کليه اعضاء فرستاده شود و در مورد آنها رأی گيری انجام گيرد. آقای نوری علا پيشنهاد کرد که در نامهء معرفی کانديداها ذکر شود که از همه خواسته شده تا اين مدارک، و بخصوص برنامه های خود برای شورا، را به کميسيون بفرستند اما برخی از نامزدها اين کار را انجام نداده اند. همچنين ايشان پيشنهاد کرد که همراه با اسم هر داوطلب تاريخ پيوستن و سوابق همکاری های او با شبکه ذکر گردد. انجام انتخابات بر عهدهء کميسيون نظارت خواهد بود».

با اينکه در بين نامزدهای انتخاباتی برخی خود را هم نامزد شورای هماهنگی و هم هيئت بازرسان کرده بودند، متأسفانه در اين جلسه در اين مورد تصميم گيری نشد و حل مشکلات احتمالی ناشی از اين کار بر عهدهء کميسيون ماند.

در فاصلهء بين 29 نوامبر و 8 دسامبر که برای شروع انتخابات تعيين شد، کميسيون نظارت کوشيد تا انتخابات را در شرايط زير انجام دهد:

1. رأی ها مخفی باشد و هيچ يک از اعضاء کميسيون قادر نباشند بفهمند که چه کس به چه کس رأی داده است.

2. رأی دهندگان نتوانند بيش از يک بار رأی بدهند

3. اضاء کميسيون قادر به دست کاری در رأی های داده شده و نتايج انتخابات نباشند.

آقای مهدی حاذق اعظم، يکی از اعضاء کميسيون موافقت کرد که نرم افزاری را که برای انجام انتخاباتی با اين شرايط باشد در اختيار شبکه بگذارد.

همچنين، از آنجا که اضافه کردن شرح حال و عکس و برنامه های نامزدهای انتخابات در نرم افرار مزبور اغتشاش بصری ايجاد می کرد قرار شد که اين مطالب بر روی سايت رسمی شبکه قرار گيرد و  رأی دهندگان برای اطلاع از احوال و برنامه های نامزدها به اين سايت مراجعه کنند.

در تاريخ اول دسامبر 2010 آقای امير جعفری از انجمن تورنتو طی نامه ای به آقای نوری علا اطلاع دادند که نام ايشان به اشتباه در ليست بازرسان قرار گرفته و ايشان خود را نامزد عضويت در هيئت بازرسان نمی دادند. به همين دليل نام ايشان در سايت رسمی شبکه از ليست بازرسان برداشته شد. اما آقای نوری علا فراموش کردند اين امر را به آقای حاذق اعظم اطلاع دهند و به اين ترتيب نام آقای جعفری در نرم افزار ليست کانديداهای عضويت در هيئت بازرسان باقی ماند.

انتخابات در تاريخ 7 دسامبر آغاز شد. دو روز بعد از اين تاريخ خانم شهلا غفوری اطلاع دادند که از نامزدی خود در هر دو ليست منصرف شده اند. آقای نوری علا نام ايشان را هم از ليست روی سايت شبکه حذف کردند اما آقای حاذق اعظم اطلاع دادند که با شروع انتخابات ديگر نرم افزار مورد استفاده اجازه حذف نام کانديدا ها نمی دهد.

در ساعت دوازده نيمه شب 15 دسامبر انتخابات به پايان رسيد و نرم افزار مورد استفاده بلافاصله نتايج زير را گزارش داد:

1. اسماعيل نوری علا         (دنور ـ آمريکا)        94 رأی

2. اسفنديار منفردزاده        (استکهلم ـ سوئد)  65 رأی

3. آرام حسامی                (واشنگتن ـ آمريکا)  64 رأی

4. فرخ زندی                    (تورنتو ـ کانادا)      61 رأی

5. افسانهءمهاجر              (تورنتو ـ کانادا)       59 رأی

6. آرمان نجم                   (برلين ـ آلمان)      56 رأی

7. رضا حسين بر              (لندن ـ بريتانيا)      54 رأی

8. امير جعفری               (تورنتو ـ کانادا)       37 رأی  

9. اميرعباس فخرآور     (ويرجينيا ـ امريکا)         36 رأی (عضو علی البدل اول) 

10. تقی آل رضا         (ساکرامنتو ـ امريکا)      27 رأی  (رأی ايشان بعنوان عضو هيئت بازرسان بيشتر بود)

11. فرح آريا               (تورنتو ـ کانادا)            26 رأی 

12. شهلا غفوری       (تورنتو ـ کانادا)            20 رأی 

13. محسن ذاکری      (هلسينکی ـ فنلاند)     19 رأی

14. شهناز جليلی       (لوس انجلس ـ امريکا)  17 رأی

15. کاظم موسوی      (برلين ـ آلمان)            16 رأی

16. افشين واحدی      (برلين ـ آلمان)            14 رأی

17. افشين سرحدی    (برلين ـ آلمان)            9 رأی

18. کامبيز باسطوت     (لوس آنجلس ـ امريکا)  8 رأی

19. چنگيز اميری         (کلن ـ آلمان)             7 رأی

20. علی همايونی      (اسلينگن ـ آلمان)        4 رأی

 

هيئت بازرسان شبکه 

امير جعفری               (تورنتو ـ کانادا)            53 رأی

1. منيرا واحدی          (برلين ـ آلمان)             35 رأی

2. تقی آل رضا         (ساکرامنتو ـ امريکا)       34 رأی 

3. فرح آريا               (تورنتو ـ کانادا)              32 رأی  

4. کامبيز باسطوت       (لوس آنجلس ـ امريکا)  30 رأی

5. مريم يکانی فرد       (برلين ـ آلمان)            24 رأی

6. شهناز جليلی         (لوس انجلس ـ امريکا)  21 رأی

7. افشين واحدی        (برلين ـ آلمان)            16 رأی

8. چنگيز اميری          (کلن ـ آلمان)              9 رأی

 

          بدين ترتيب محرز شد که نفر هشتم شورای هماهنگی (با 37 رأی) و نفر اول هيئت بازرسان (با 53 رأی) آقای امير جعفری است و آقای اميرعباس فخرآور عضو علی البدل اول شورا هستند. در مورد نفر دوم علی البدل شورا آقای تقی آل رضا (با 27 رأی) قرار داشتند که در ليست بازرسان نيز 34 رأی داشتند و پس از خانم منيرا واحدی (با 35 رأی) قرار می گرفتند.

          بدين سان بايد تکليف دو تن از افرادی که در هر دو ليست نامزد شده بودند روشن می شد. در غياب هرگونه آئين نامه ای، کميسيون تصميم گرفت با اين دو تن تماس گرفته و از يکسو از آنها بخواهد که تصميم بگيرند در کدام ليست می مانند و نيز توصيه کند که ليستی را انتخاب کنند که در آن رأی بيشتری آورده اند.

انجام اين تماس ها بر عهدهء آقای نوری علا گذاشته شد. ايشان ابتدا با آقای جعفری بصورت تلفنی صحبت کردند و توصيه شورا را با ايشان در ميان نهادند. اما ايشان يادآور شدند که اسم ايشان به اشتباه ناشی از غفلت خود آقای نوری علا در ليست بازرسان قرار گرفته و ايشان در تاريخ اول دسامبر اطلاع داده بودند که نامزد سمت بازرسی نيستند و در عين حال عضويت در شورا انتخاب اصلی ايشان است. با اين همه، و برای اطمينان خاطر با مراجعه به بايگانی شبکه، ای ميل ايشان پيدا شد و در عين حال صفحهء کانديداهای بازرسان بر روی سايت شبکه نيز نام ايشان را در خود نداشت و، در نتيجه، اساساً انتخابی هم در ميان نبود. لذا ايشان از طرف کميسيون به عنوان عضو شورا ابقا شدند.

با انتفای بازرس شدن آقای جعفری، خانم منيرا واحدی (با 35 رأی) نفر اول هيئت بازرسان شد.

سپس آقای نوری علا با آقای آل رضا تماس گرفتند و به ايشان نيز اطلاع دادند که در هر دو ليست رأی آورده اند و می توانند يا عضو علی لبدل دوم شورا باشند و يا بازرس دوم شبکه. در عين حال توصيهء کميسيون آن بود که با توجه به رآی بالاتری که در ليست بازرسان دارند به آن ليست منتقل شوند. آقای آل رضا با اين پيشنهاد موافقت کردند.

آخرين اقدام به تعيين عضو علی البدل دوم شورا مربوط می شد. با رفتن آقای آل رضا به ليست بازرسان و انصراف خانم غفوری از نامزد شدن در ليست شورا، آقای محسن ذاکری بعنوان علی البدل دوم انتخاب شدند.

اين مراتب بلافاصله به اطلاع همهء اعضاء رسيد.

 

دو اشتباهی که منشاء سوء تفاهم شده است

          1. نظر کميسيون آن بود هر کانديدا ها نبايد برای بيش از يک پست خود را نامزد کند و در عين حال لازم است نام کانديداهائی که شرح حال و عکس خود را نفرستاده اند از ليست کانديداها حذف شوند که متأسفانه اين دو پيشنهاد در جلسهء شورای هماهنگی رد شد.

          2. آقای نوری علا با اينکه پس از وصول نامه آقای امير جعفری نام ايشان را از ليست کانديداهای بازرسان که روی سايت شبکه قرار داشت حذف کردند، فراموش کردند که مراتب را به آقای حاذق اعظم هم اطلاع دهند تا ليست روی سايت رأی گيری هم تصحيح شود و، در نتيجه، نام آقای جعفری در آن ليست باقی ماند.

 

روند تصميم گيری کميسيون رسيدگی به شکايات انتخاباتی

اين کميسيون، بنا به تصميم شورای هماهنگی در جلسهء اضطراری مورخ 23 دسامبر خود، مرکب از بازرسان شبکه و اعضاء کميسيون نظارت بر انتخابات می باشد.

از آنجا که آقای حاذق اعظم بعنوان مجری انتخابات و آقای آل رضا بعتوان بازرس شبکه هر دو در شهر ساکرامنتو اقامت دارند، شورا از اين دو خواسته است که ابتدا اسناد انتخابات را به دقت مطالعه کنند و سپس نتايج کار خود را با خانم واحدی و آقايان آرمان نجم، مسعود شب آويز و اسماعيل نوری علا در ميان نهاده و متفقاً گزارش های رسيدگی خود را در جلسه دوم ژانويهء شورا تسليم آن نمايند تا شورا بتواند در اين مورد تصميم نهائی را اتخاذ و اعلام نمايد.

 

تذکرات و شکايات رسيده

          مجموعاً در طول انجام انتخابات و پس از اعلام نتايج آن پنج تذکر و شکايت به کميسيون نظارت بر انتخابات ارجاع شد که اعضاء کميسيون، و بخصوص آقايان حاذق اعظم و نوری علا، کوشيدند در حد توان خود پاسخ های لازم را تهيه کرده و برای شاکيان ارسال دارند، بی آنکه اين پاسخ ها از جانب دو تن از آنان، يعنی آقايان فخرآور و سرتيپی مکفی و پذيرفته تلقی شوند و لذا تصميم نهائی راجع به آنها نيز به شورای هماهنگی احاله می شود.

          متن شکاطت و پاسخ های داده شده چنين است:

 

 

*******************************************************************

تذکر اول ـ از آقای ايمان فروتن

با درود به جناب نوری علا؛  برای اطلاع شما، وقتی‌ من خواستم رأی بدهم، سیستم رأی گیری اجازه نمیداد که به کمتر از ۸ نفر رأی دهم. بنابراین، من مجبور شدم که به ۸ نفر رأی دهم با وجود اینکه آشنایی با بعضی‌ از آن ۸ نفر نداشتم. با مهر و احترام، ایمان فروتن.

 

پاسخ لازم

با درود و با تشکر از دقت شما به امر انتخابات اخیر شبکه، بدینوسیله به اطلاع شما می رسانیم که

کمی‌ بیش از ۵۳% از رأی دهندگان، به کمتر از حد نصاب (کمتر از ۸ برای شورای هماهنگی و/ یا   کمتر از ۳ نفر برای بازرسان) رای داده‌اند. با تشکر صمیمانه از شرکت شما در انتخابات. و بدرود

مهدی حاذق اعظم

 

*******************************************************************

تذکر دوم ـ از آقای کيا کيا رستمی

Ostade gerami, Jenabe Aghaye Nooriala

Ba Poozesh az jawabe Dirwaghte Bande be Taghazayetan mabni bar  Entekhabate Shabakeye Secularhaye Sabz, lazem midanam dalaele khod mabni bar adame sherkat dar in entekhabat ra be estehzaretan berasanam:

1. az 20 kandidahaye shoraye hamahangi, 8 nafar faghede Biografie va hatta aks boodand.

2. az 8 kandidahaye Bazresan, tanha 2 nafar aks va Biografie dashtand va 6 nafar kamelan nashenas boodand.

3. kandidahaye MARD taghriban 5 barabare kandidahaye ZAN boodand ke dalile anra nemitawan ba "adame alagheye ZANAN be siasat" tojih kard. Jonbeshe zanan dar Iran zarfe hadeaghal 2 sale gozashte khalafe in tasawor ra sabet mikonad.

4. hatta yek kandide ba Namo Neshano o Biografiye nashenas az dakhele keshwar wojood nadasht ke hamanande 14 kandide Binamo o neshane digar dar entekhabat sherkat konad. shayad agar kandidaie wojood dasht, mitawanest entekhab ham beshawad!!

Nemidanam ke aya Name in Drame siasi ra mitawan Entekhabat ya Entesabate mabaine Doostan namgozari kard va ya na?! Anche ke bitardid be tasaworat va tafakorat Injaneb ertebat miabad, mara barhazar midarad ke dar ingoone shohaye siasi hatta ba tafakorate Dorost va Osooli sherkat konam. Dar inehal man shakhsan in Shabake ra "hezbe siasi" ba Asasname va Barname nemibinam va tasworam az an chizi shabihe "SOLIDARNOS" daheye 70 va 80 miladi dar Lahestan ast. Jonbeshi ke Liberalha, sozialdemokratha, Marxisthaye modern, konzervativhaye rastgera va hameye azadandishane demokratmanesh dar an Khaneye khish ra biaband.

Ba Dorood va Arze ehterame farawan!!

Kia Kiarostami

پاسخ لازم

آقای کیا کیارستمی، با درود

با تشکر از دقت شما به امر انتخابات اخیر شبکه، بدینوسیله به اطلاع شما میرسانیم که امکان کاندیدا شدن برای همه اعضا وجود داشته است اما، با تشکر مجدد از یادآوری شما، در خصوص  مشارکت بیشتر زنان، طرح سهمیه بندی زنان در  شورای هماهنگی  شبکه سکولار های سبز، با توجه به نقش خطیر و انکار ناپذیر آنان در جنبش های اجتماعی و به منظور استفاده  حداکثری از نیروی آنان در تصحیح و تکمیل احتمالی اساسنامهء شبکه پیشنهاد خواهد شد.

همچنین یادآوری شما در مورد ارائهء عکس و بیوگرافی توسط کاندیداها بسیار بجا و درست است.

ضمنا بر اساس بیانیه نخست و اساسنامه، که اعضا را اشخاص حقیقی‌ تعریف می‌کند، متاسفانه امکان عضو گیری از داخل کشور را به لحاظ امنیتی غیر ممکن میشود

بدرود

هیأت نظارت بر انتخابات

 

 

*******************************************************************

تذکر سوم ـ از آقای علی صالحی

آقای دکتر نوری علا. با احترام نتیجه انتخابات دریافت شد. به شما و همه منتخبین تبریک می گویم. اما یک نکته برایم خیلی عجیب بود و فکر می کنم اشتباهی بزرگ صورت گرفته است که اطمینان دارم فورا آنرا اصلاح خواهید فرمود. در اساسنامه شبکه ماده ششم عنوان شده است که شورای هماهنگی ۱۰ عضو دارد که هشت عضو اصلی و دو عضو علی البدل میباشد که طبق نص صریح اساسنامه همگی این ده نفر اعضای شورای هماهنگی هستند. چرا نام این دو نفر در اعلام نتیجه از قلم افتاده است: آقایان فخرآور و آل رضا. با سپاس فراوان

علی صالحی- دالاس، تگزاس

 

پاسخ لازم

دوست گرامی، آقای علی صالحی. از تذکر شما تشکر می کنم. اما اعلام نکردن نام اعضاء علی البدل «اشتباه» محسوب نمی شود. شورا هم «ده» عضو ندارد بلکه «هشت» عضو دارد همراه با دو نفر که اگر تعداد اعضاء تقليل پيدا کرد به عضويت شورا در می آيند. در انتخابات اخير آقای فخرآور پس از هشت نفر اول بيشترين رأی را آورده اند .پس نفر اول علی البدل هستند. در مورد نفر دوم ابهاناتی وجود داشت که رفع شد. و مراتب در سايت شبکه منعکس شده است. ممنون. نوری علا

 

*******************************************************************

تذکر چهارم ـ از آقای امیر عباس فخر آور

جناب آقای دکتر نوری علا، جناب آقای حاذق اعظم، جناب آقای آرمان نجم، جناب آقای شب افروز، اعضای محترم هیات نظارت بر انتخابات و همچنین اعضای محترم شورای مرکزی شبکه سکولارهای سبز ایران.

   یکشنبه نوزدهم دسامبر دو هزار و ده و بیست و هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه جلسه ای بسیار پر تنش و آشوب را پشت سر گذاشتیم که قطعا اعتراض اینجانب به نتایج انتخابات اصلی ترین دلیل این تنش بود.

حقیقتا قصد اعتراض نداشتم و با وجودی که آشکارا در حق من و دوستانی که به اینجانب رای دادند ظلم شده بود برای سرعت بخشیدن به امور شبکه قصدم چشم پوشی از حقم بود. اما حالا که گرد و غبار جلسه دیروز فرو نشسته است خوشحالم که این اعتراض را مطرح کردم تا در همین آغاز کار یکی از بزرگترین مشکلاتی را که بیش از یکصد سال است گریبان ایران عزیزمان را گرفته است در همین نطفه شکل گیری این شبکه شناسایی و ریشه کنیم.

پیش از هر سخنی از "گستاخی" ام در زندگی و مبارزه ام دفاع کنم و جهت یاد آوری به استاد عزیز دکتر نوری علا عرض کنم که نه من و نه "علامه دهخدا" با تعبیر ایشان از گستاخی موافق نیستیم. در لغتنامه دهخدا گستاخی را دلیری، جسارت، بی پروایی و تهور معنی کرده اند و این همان گستاخی است که در خودم دیده ام و برای مصلحت اندیشی ها سالهاست که کمر خم نکر ده ام و به گستاخی ام میبالم که آسان نیست در این روزگار حق را گفتن و از حق دلاورانه دفاع کردن.لینک به لغتنامه دهخدا را اینجا ببینید.

در خصوص اعتراضم به انتخابات، که حالا مصرانه تر آنرا پی می گیرم، نکاتی عرض کردم که انتظار پاسخ داشتم و نه توهین! دکتر نوری علا «بی شرم» خطابم کردند و گفتند که شرم دارند با من در یکجا در جلسه باشید. و تا پایان جلسه بارها بر موضع شان، مبنی بر بی شرم خواندن اینجانب، پای فشردند که آنرا از بیخ و بن غلط می دانم و شهامت عنوان کردنش را دارم.

از لفظ «مهندسی انتخابات» استفاده کردم که فوراً عذر خواستم و درک کردم که در عصبانیت نباید زود به آخر قصه می رفتم و تاکید کردم بهتر بود از لفظ «استاندارد دوگانه در شمارش آرای انتخاباتی» استفاده می کردم و نه مهندسی انتخابات که در کمال ناباوری دیدم دوستانی حکم به شکایت و قصاص و چه و چه برای این کلمه نابه جا برایم دادند و بارها فریاد کردند که "عذر خواهی کافی نیست..." فقط خوشحال باید باشم که نگفتند "عذر خواهی کافی نیست، خونش را بریزید!" حالا با صدای بلند می گویم که خواسته ام به حق بوده و همهء آنها که توهین کرده اند را بدون اینکه عذر خواهی کنند بخشیده ام ولی حقم را پی می گیرم تا جلوی سوء استفاده در این شبکه گرفته شود.

          اعتراض من در آغاز به شتاب زدگی عجیب در اعلام نتایج انتخابات بود و زیر پا گذاشتن اساسنامه در نتیجه همین شتابزدگی. حالا فراتر رفته و به نتیجه انتخابات به دلیل استاندارد دوگانه در عملکرد هیات برگزاری و نظارت بر انتخابات معترضم که این رفتار باعث شده جایگاه هشتم در رای گیری که مرا در هیات اصلی انتخابات قرار می داده است، به جایگاه نهم تقلیل یابد. روشن تر بگویم، طبق صحبت های امروز جناب آقای حاذق اعظم، دریافتیم که در آیین نامه داخلی هیات نظارت عنوان شده بود اگر کسانی در هر دو شورا (هماهنگی و بازرسان) کاندید بودند، رای ایشان در سمتی که بیشتر باشد لحاظ شده و خوانده خواهد شد. طبق این مورد آقای امیر جعفری که 53 رای در هیات بازرسان و 37 رای در شورای مرکزی، به هیات بازرسان منتقل می شود و جایگاه هشتم در هیات اجرایی به اینجانب تعلق خواهد گرقت که اتفاقا فقط یک رای با آقای جعفری اختلاف داشته ام. لینک را اینجا ببینید.

 

این قانون در مورد آقای تقی آل رضا و خانم فرح آریا اعمال شده است و این عزیزان به ترتیب با 27 و 26 رای در شورای اجرایی و 34 و 32 رای در هیات بازرسان با توضیح روشن و صریح هیات نظارت بر انتخابات مبنی بر رای ایشان بعنوان عضو هیات بازرسان بیشتر بود، از لیست آرای شورای هماهنگی حذف و به لیست آرای هیات بازرسان اضافه شدند. چرا این تغییر در مورد آقای جعفری انجام نشد؟ آیا این "استاندارد دوگانه" با شعار اصلی شبکه ما ایرانی بی تبعیض میخواهیم، در تضاد نیست؟

          توضیح غیر قابل قبول و غیر قانونی در مقابل نام آقای جعفری نوشته شده است که دو روز پیش از شروع اتنخابات از نامزدی در لیست بازرسان انصراف داد. این مساله هیچ کجا درج نشد و دیده نمی شود. نه در لیست های ارسالی و نه در هیچ توضیحی که همراه ای میلها برای رای گیری ارسال شده باشد. آیا نظر رای دهندگان برای شما مهم بوده است؟ آقای علی صالحی در رای گیری هیات بازرسان فقط به امیر جعفری رای دادند و حالا می بینیم در موردی که به هیچ وجه توسط هیات نظارت بر انتخابات اعلام نشده بود، آقای جعفری اصلاً در لیست نبوده است! حالا حق آقای صالحی که فقط به یک نفر در هیات بازرسان رای داد چه می شود؟ هیات نظارت چگونه توضیح خواهد داد که صلاح دیدند رای جعفری را در بالا لحاظ کنند و قانون انتخابات را زیر پا بگذارند؟ خود آقای جعفری هم به این موضوع اعتراض نکرد و در صحبت های جنابان شب افرور و حاذق اعظم در جلسه دیروز دیدیم که عملا هیچ درخواست قانونی برای حذف نام آقای جعفری از لیست بازرسان دیده نمی شود. با این توضیحات به روشنی می توان دید که طبق قانون و آیین نامه داخلی هیات برگزاری انتخابات، باید آقای جعفری هم به همراه آقای آل رضا و خانم آریا به بخش بازرسان منتقل می شد و اینجانب صاحب جایگاه هشتم و عضویت در شورای اصلی همیانگی می شدم.

          جالب تر از همه اینکه از شورای هماهنگی قبلی، با این سیستم اقدامات متوالی غیر قانونی، تنها و تنها یک نفر بیرون گذاشته شد  و آن یک نفر امیر عباس فخر آور بود. سپاسگزارم از صداقت و شهامت آقای مسعود شب افروز که در جلسه علنی دیروز اعلام کردند بسیار خوشحال شدند که فخر آور در لیست 8 نفره شورا قرار نگرفت و این خوشحالی را از دیگران پنهان نکردند. از صداقت ایشان سپاسگذارم اما از عملکردشان باید اظهار تاسف کنم. آیا اینگونه با بی طرفی در هیات نظارت بر انتخابات نشستند و نظارت کردند؟

          نکته آخر اینکه: آیا نتیجهء اعتراض قانونی به نتایج انتخابات در شبکه ای نوپا، «بی شرم» خطاب شدن توسط مسئول شبکه و تایید دیگر یاران ایشان، تهدید به شکایت برای اخراج از شبکه توسط مدیر شبکه، مورد توهین و فحاشی قرار گرفتن از سوی همان ها که در این تخلف انتخاباتی ذینفع بوده اند، باید باشد؟

امروز آقایان مسعود شب افروز و مهدی حاذق اعظم در ایمیل هایی جداگانه و کاملاً مشابه یکدیگر، از شرکت در کنفرانس واشینگتن انصراف داده و خطاب به مسول برگزاری کنفرانس سه روزه واشینگتن، خانم دکتر جولیانا پیلن، نوشته اند با وجودی که قبلاً اعلام حضور قطعی کرده بودند، تصمیم شان ناگهانی عوض شده است! آیا من دچار توهم توطئه شده ام یا این عزیزان عضو هیات نظارت بر انتخابات، اعتراض به نحوهء برگزاری انتخابات را از یکی از نامزدها بر نتافته و دست به انتقام گیری با عدم شرکت در کنفرانسی که هزینهء بلیط هواپیما و هتل شان پرداخت شده است، گرفته اند؟!

در پایان اینکه هیچ شباهتی بین این رفتار و رفتار حکومتی که آنرا دیکتاتور می خوانیم و شاید فراموش کرده ایم که برای جنگیدن با آن حکومت و پاک کردن همین مدل رفتار ها کنار هم جمع شده بودبم، نمی بینید؟

انتظار عذر خواهی از استادم دکتر نوری علا ندارم و با محبتی که در قلبم به ایشان حس می کنم و ایمان دارم که ایشان و همسر گرانقدرشان، سرکار خانم شکوه میرزادگی عزیز، همهء زندگی شان را در راه مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی گذاشته اند، مورد پیش آمده در این انتخابات را اشتباهی عجیب میدانم که مطمئناً با درایت ایشان حل خواهد شد و درسی برای همهء اعضای این شبکه خواهد بود تا بر روی اصولی که برای استقرار آنها در میهن عزیزمان ایران می جنگیم، خودمان پای نگذاریم و از آنها تخطی نکنیم.

 

تا فرصت هست تصمیم درست را بگیرید و آرا را در جای خودشان قرار داده و از نطفه، کج روی هایی را که به نابودی شبکه خواهد انجامید، اصلاح کنید.

برادر کوچکتان

پسر همیشه گستاخ ایران

امیر عباس فخر آور

استاد مهمان و پژوهشگر در دانشگاه امنیت ملی و سیاست خارجی واشینگتن

 

پاسخ لازم

آقای امیر عباس فخرآور

با تشکر از دقت شما نسبت به امر انتخابات اخیر شبکه، و در پاسخ شکايتی که در مورد عضويت آقای امير جعفری به کمسيون نظارت بر انتخابات اقامه کرده ايد، بدینوسیله به اطلاع شما می رسانیم  که در غياب آئين نامه ای برای انجام انتخابات و در پی تصميم شورای هماهنگی، که خود عضو آن بوديد، مبنی بر اينکه يک تن می تواند خود را نامزد عضويت در هر دو سمت کند، اعضاء کميسيون نظارت بر انتخابات چنين تصميم گرفتند که هر گاه فردی در هر دو مورد کاندیدا بوده و در هر دو مورد نيز رأی آورد، انتخاب نهائی بر عهدهء کاندیدای مزبور نهاده شود اما، در عین حال، به او توصیه گردد که هر جا رای بیشتری دارد، آن موقعیت را انتخاب نمایند. همين پيشنهاد به دو نفری که مشمول اين قاعده می شدند عرضه شد. آقای تقی آل رضا عضويت در هيئت بازرسان را انتخاب کردند و آقای امیر جعفری نمايندگی در شورای هماهنگی را برگزيدند.

اين مطلب جدا از آن واقعيت بود که آقای جعفری هنگام تسليم شرح حال خود به کميسيون نظارت بر انتخابات اطلاع داده بودند که داوطلب عضويت در هيئت بازرسان نيستند و به همين دليل نامشان از ليست بازرسان که روی سايت رسمی شبکه قرار داشت حذف شد اما سهواً در ليست سايت رأی گيری باقی ماند؛ سهوی که هيچ تأثيری در نتيجهء آراء نداشت و حتی می توانست آراء بيشتری را نصيب آقای جعفری برای عضويت در شورای هماهنگی کند.

با احترام

هیأت نظارت بر انتخابات

*******************************************************************

 

 

 

تدکر پنجم ـ از آقای سياوش سرتيپی

Dear Secular Greens Team,

Following the elections of Secular Greens and as a member who has participated in elections and has voted, I noticed a point in results which is not clear for me: According to this lines on  Homepage of Secular Greens, announcing the results,(see the below list), you have mentioned those candidates who have stepped back as candidates in one or other list after the start of the elections. Have you informed all the members of the secular green about this? Have you informed me? I have not got any mails or any other kinds of announcements regarding this point.

I would appreciate your immediate response to clarify this.

Best Regards

Siavash Sartipi

پاسخ لازم

آقای سرتپی، با درود،

با تشکر از دقت شما به امر انتخابات اخیر شبکه، بدینوسیله به اطلاع شما میرسانیم که:

حذف نام خانم شهلا غفوری و آقای افشین سرحدی، از لیست کاندیدها در ورقه رأی گیری، پس از آغاز پروسه رأی گیری به لحاظ فنی‌ امکان پذیر نبود. با این حال در صفحه تارنمای شبکه، صفحهء مربوط به شرح حال کاندیدا ها زیر نام خانم شهلا غفوری به این مطلب اشاره گردیده است.

انصراف آقای امیر جعفری از کاندیداتوری جهت هیأت بازرسان، که قبل از انتخابات صورت گرفته بود، اشتباها از لیست کاندیدها در ورقه رأی گیری حذف نشده بود.

طبق توافق هيئت نظارت بر انتخابات، هر گاه، فردی در دو مورد کاندیدا بود، و در هر دو مورد رأی آورده بود، هیأت، انتخاب نهائی را بر عهدهء کاندیدای مزبور نهاد ولی‌ در عین حال توصیه کرد که هر جا رای بیشتری دارند، آن موقعیت را انتخاب نمایند. لذا آقای امیر جعفری مستقل از اینکه چند روز قبل از انجام انتخابات از کاندیدا شدن برای عضویت در هیأت بازرسان انصراف داده بودند، نمایندگی در شورای هماهنگی را انتخاب کردند

بدرود، هیأت نظارت بر انتخابات

 

بازگشت به بالای صفحه

 *******************************************************************************

سند چهارم

متن ای ميل مورخ اول دسامبر آقای جعفری به آقای نوری علا

----- Forwarded Message ----
From: Amir Jafari <amir.jafari@gmail.com>
To: Esmail Nooriala <esmail@nooriala.com>
Sent: Wed, December 1, 2010 5:02:21 PM
Subject: Re: نامه به نامزدهای انتخاباتی شبکه سکولارهای
سبز

دکتر نوری علا  گرامی 

مشخصات خواسته شده به پیوست ارسال می شود. طبق گفت و گویی که با دکتر زندی انجام شد ایشان فرمودند که اسم بنده جز نامزدهای بازرسین هم قرار دارد که بدین وسیله از نامزدی بازرس اعلام انصراف می نمایم.

 با مهر و سپاس

امیر جعفری

----------------------

شرح حال:

متولد: سال 1354 .

تحصیلات:

-         کارشناسی برق-کنترل, دانشگاه صنعتی شریف, سال 1999

-         کارشناسی ارشد برق-اتوماسیون دانشگاه برمن-آلمان, سال 2007

-         دکترای برق, دانشگاه برمن-آلمان, سال 2010, موضوع:

تالیفات:

در حوزه غیر مهندسی برق تالیفاتی ندارم و تنها نویسنده وبلاگ مجنون هستم.

دلیل نامزدی:

-         تلاش و کمک برای انحلال نظام جمهوری اسلامی و برقراری یک نظام  سکولار- دموکرات بر پایه حقوق بشر در ایران

برنامه ها:

-         تلاش در جهت گسترش شبکه و فعال سازی واحدهای سازنده شبکه بر طبق وظایف مندرج در اساسنامه

-         تلاش در جهت تحکیم و کارآمدسازی ساختار داخلی شبکه

-         تلاش در جهت تعریف سیاستهای کلی شبکه که بر طبق اساسنامه به شورا واگذار شده است.

-         در صورت تصویب, بازنگری اساسنامه بر اساس موارد مطرح شده توسط اعضا

 

بازگشت به بالای صفحه

*******************************************************************************

سند پنجم

گزارش هيئت بازرسان شبکه سکولارهای سبز

در مورد روند برگزاری انتخابات 15 دسامبر 2010

1. يادداشت خانم منيرا واحدی

 

درود بر شما دوستان گرامی

قبل از هر چیز سال نو میلادی را به شما عزیزان تبریک گفته و برایتان سالی سرشار از سلامتی، موفقیت و شادمانی آرزومندم . امیدوارم که سال جدید سال آزادی میهنمان ایران و هم میهنمان بی گناه دربند و پایان آوارگی و بی پناهی عزیزان مان در سراسر گیتی باشد.

از تهیه گزارش تکمیل شما بسیار سپاسگزارم. پس از مطالعه این گزارش، به این نتیجه رسیدم که روند انتخابات شفاف بوده و انتخابات با وجود اشکالاتی که از نظر من در نحوه معرفی نامزدها وجود داشت به درستی‌ صورت گرفت.

با مهر

منیرا واحدی

 

2. نامهء آقای دکتر تقی آل رضا (ترجمهء متن اصلی که به انگليسی نوشته شده)

 

دوستان عزيز

من شانس آن را داشتم که در روز دوشنبه 27 ژانويه با آقای حاذق اعظم در منزل شان ملاقات کرده و روند ملحوظ شده در جريان انتخابات شبکه سکولارهای سبز ايران و نيز نحوهء اعلام نتايج آن را با ايشان مورد بررسی قرار دهم.

به اعتقاد من روند و نحوهء کار انجام شده در جريان انتخابات کاملاً شفاف و دموکراتيک بوده  و از دخالت های نامناسبی که من شخصاً در بسياری از انتخابات های ديگر گروه ها در طی ده سال گذشته تجربه کرده ام بدور مانده است.

جريان اعلام نامزدی ها شفاف بوده و همهء اعضاء شبکه فرصت آن را داشته اند تا خود را کانديد کنند. در واقع، بيش از بيست و پنج در صد کسانی که حق شرکت در انتخابات داشته اند خود را نامزد نموده و نسبت تعداد نامزدها به تعداد منتخبين لازم معادل دو نيم برابر بوده است. به هنگام عرضهء نام کانديدا ها نيز به کسانی که برای رآی دادن به سايت اينترنتی مربوطه می رفته اند ترتيب قرار گرفتن نام ها به انتخاب کامپيوتر و بصورت کاملاً تصادفی بر مانيتور ظاهر می شده اند و، در نتيجه، امکان دخل و تصرف و اعمال نظر در کار رأی گيری در اين مورد هم وجود نداشته است.

در عين حال، همهء نامزدها فرصت داشته اند تا خود را، بهمراه با تحصيلات و تجارب شغلی و فعاليت های سياسی شان، و بخصوص نگاه و برنامه هاشان برای آيندهء جنبش سبز سکولار، به رأی دهندگان بشناسانند

نتايج انتخابات نيز بوسيلهء کامپيوتر محاسبه شده و صحت اين نتايج را می توان براحتی از طريق مطالعهء گزارش کامپيوتری دربارهء تعداد رأی دهندگان و حداکثر رأی هر کانديدا بدست آورد. بطور خلاصه، در اين مورد نيز هيچ نکتهء غافلگيرکننده ای وجود ندارد

در ميان نامزدها دو تن دارای رأی کافی برای عضويت هم در شورای هماهنگی و هم در هيئت بازرسان بودند. اين دو تن عبارت بودند از آقای امير جعفری و شخص من. کمسيون نظارت بر انتخابات در عين ارائهء توصيه هائی به ما دو نفر، به هر دوی ما اين امکان را داد که خود انتخاب کنيم که نام مان در کدام ليست قرار گرفته و اعلام شود. آقای جعفری ليست شورای هماهنگی را برگزيد و من پيوستن به ليست بازرسان را انتخاب کردم. من در اين مورد مستقيماً از آقای جعفری استعلام کردم و ايشان طی ای ميلی اين مراتب را تأييد کردند. نسخه ای از اين مکاتبه ضميمه است.

من در جريان برگزاری اين انتخابات به هيچ مورد ناصوابی برنخوردم و بدينوسيله تهنيت های خود را به اعضاء شبکه و بخصوص کميسيون نظارت بر انتخابات برای انجام درست وظايف محوله شان تقديم می کنم.
تقی آل رضا
بازرس شبکهء سکولارهای سبز ايران

  

متن مکاتبه با آقای امير جعفری

 

On Tue, Dec 28, 2010 at 9:04 PM, Taghi Alereza <taghi@admenergy.com> wrote:

Dear Mr. Jafari

I have been commissioned to review the election process and its results. You are one of those who received sufficient votes to be elected to both  " Shoray Rahbary" and " Bazrasan". My congratulation to you for your success.

I am told that you were asked by Dr. Nooriala, before the election results were published, that you may select any of the two elected positions, and you chose to be on the Shoray Rahbary.
Please confirm that Dr. Noriala did  communicate with you on your choice and you indeed selected to serve on the Shoray Rahbary.

For your information, I know of your communication with Dr. Nooriala  in regards to removal of your name form the Bazresan election roster, before election.

Looking forward for you response

Taghi Alereza

 

----- Forwarded message -----
From: "Amir Jafari" <amir.jafari@gmail.com>
Date:
Tue, Dec 28, 2010 6:29 PM
Subject: Electoion
To: "Taghi Alereza" <taghi@admenergy.com>

Dear Mr.Alereza

 

Thank you so much.

Hereby, I confirm that Dr. Nooriala communicated with me and I chose to serve in Shoraa. 

Best Regards

Amir Jafari

بازگشت به بالای صفحه

 

E-mail: seculargreens@gmail.com                  fax: (1) 509-352-9630