ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

ی Ș ی Әی ی ی ی

                            

Ґ

 

اطلاعيهء شبکهء سکولارهای سبز ايران

پيرامون بيانيهء پايانی کنفرانس پراگ

بمنظور جلوگيری از هرگونه سوء تفاهم، به اطلاع هم ميهنان گرامی می رساند که شورای هماهنگی اين شبکه، بنا بر خط مشی هميشگی خود مبنی بر حضور در گردهمآئی های سياسی در موضع يک ناظر، و در پی دعوت برگزار کنندگان کنفرانس پراگ از برخی از اعضاء اين شبکه، هيئتی مرکب از آقايان دکتر رضا حسين بر، آقای مهندس مهدی ذوالفقاری، آقای محسن ذاکری و آقای مهندس مهدی حاذق اعظم را مأمور کرد که در اين کنفرانس شرکت کنند. اکنون بيانيهء پايانی اين کنفرانس بصورتی منتشر شده که در زير آن نام شرکت کنندگان در کنفرانس آمده و ممکن است چنين تعبير شود که کليهء نامبردگان با بيانيهء پايانی کنفرانس موافقت داشته و آن را امضاء کرده اند. لذا بدينوسيله اعلام می شود که نامبردگان در بالا اين بيانيه را امضاء نکرده و اصولاً، بعنوان ناظر در کنفرانس شرکت کرده اند. ضمناً آقای مهندس مهدی ذوالفقاری ـ که نامشان بعنوان شرکت کننده آمده است ـ بعلت گرفتاری های شخصی موفق به سفر به پراگ و شرکت در جريان مذاکرات آن نشده اند.

شورای هماهنگی شبکه سکولارهای سبز ايران

اول آذر 1391

 

seculargreensnetwork@gmail.com