ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران

                            

بازگشت به صفحهء اول

پيام شبکهء سکولارهای سبز ايران

به کنگرهء حزب مشروطهء ايران (ليبرال دموکرات)

چهارم شهريور 1391 ـ 25 اگوست 2012

 

مهدی ذوالفقاری، سرپرست انجمن سکولارهای سبز سانفرانسيسکو و رئيس هيئت اعزامی شبکه به اين کنگره

در حين قرائت پيام شبکه

 

دوستان گرامی عضو حزب مشروطهء ايران (ليبرال دموکرات)

          با بهترين درودهای دوستانه، برگزاری کنگرهء حزب تان را خجسته باد گفته و برای آن بيشترين توفيقات را آرزو می کنيم. اميدواريم که قطعنامهء پايانی اين کنگره نشانه ای از توجه حزب شما به آخرين تحولات سياسی اپوزيسيون سکولار دموکرات و انحلال طلب بوده و گام استواری در راستای تعيين سياست های آيندهء حزب برای مبارزه در راه انحلال حکومت اسلامی غاصب و مسلط بر وطن مان باشد.

          کنگرهء کنونی شما در حوالی سالگرد انقلاب مشروطه ايران برگزار می شود؛ انقلابی که در گوهر خود ناظر بر مشروط و محدود کردن قدرت در راستای استقرار دموکراسی در ايران است و شما با افتخار تمام واژهء «مشروطه» را در نام حزب خود حمل می کنيد و می خواهيد تا در آيندهء ايران نيز مشروطيت قدرت سياسی به قانون اساسی دموکراتيک تضمين شده و از تکرار اشتباهات گذشته خودداری گردد. در اين راستا عزم شما برای استقرار دموکراسی در آيندهء ايران قابل تقدير است.

 

دوستان گرامی!

          در سالی که گذشت حرب شما و شبکهء ما، که می کوشد تا جايگاه فراحزبی و فرا ايدئولوژيک خود را در سپهر سياسی اپوزيسيون مشخص و حفظ کند، در پی مذاکرات تفصيلی خود توانستيم به توافق های مهمی در راستای ايجاد ائتلافی فراگير از نيروهای سکولار دموکرات و انحلال طلب دست بيابيم که اميدواريم اين توافق ها سرمشقی باشد برای همهء نيروهائی که در راه آزادی کشور عزيزمان حاضرند تا زمانی که ملت ايران به حاکميت و مالکيت قاطع و ترديد ناپذير کشور دست نيافته باشد اختلافات نظری غير قابل حل خود در غياب حاکميت ملت ايران را به کناری بگذارند.

          خوشبختانه، حزب شما، با الهام گرفتن از رهنمودهای رايزن تيزبين خود، زنده ياد داريوش همايون، همواره نشان داده است که توانائی به روز کردن مواضع خويش را داشته و، اسير در پيلهء جمودی ايدئولوژيک، کل را فدای اجزاء قابل چشمپوشی نمی کند. همين قابليت همهء ايران دوستان را مطمئن می سازد که ناهمواری های حاصل از ناسازگاری برخی از عناصر، که بجای انديشيدن به مصالح کشور، و حتی در حد ضربه زدن به تشکيلاتی که با خون دل ساخته شده، صرفاً به موقعيت خويش می انديشند نمی تواند به رشد و ارتقاء سطح تفکر سياسی در حزب شما صدمه وارد کند.

          شما نيک می دانيد که شبکهء سکولارهای سبز ايران، که از طيف وسيعی از کوشندگان سياسی چپ و راست، و معتقد به جمهوريت و پادشاهی پارلمانی تشکيل شده، بخاطر همين تنوع عقيدهء درونی خود، توانائی آن را يافته است که با شخصيت ها و احزاب مختلف ملی و منطقه ای به گفتگو بنشيند، مشکلات اتحاد نيروهای سکولار دموکرات انحلال طلب را ارزيابی کند و بکوشد تا راه حل های مطلوبی را به سپهر سياسی اپوزيسيون ارائه دهد. و در اين مسير بوده است که ما از قابليت انعطاف حزب شما نيز آگاه شده و از آن استقبال کرده ايم. بخصوص که سند مصوب کنگرهء پنجم شما در مورد سيستم عدم تمرکز نمونهء جالبی از کوشش برای درک و حل مسائل مبتلابه کشورمان است.

          از نظر ما تنها راه رسيدن به ائتلاف وسيع نيروهای مخالف حکومت اسلامی برقراری امکان ديالوگ بی پيشداوری در بين آنها است. در اين مسير، و پس از تعيين اصول تخطی ناپذير مبارزهء سياسی همچون سکولاريسم، دموکراسی بصورت مبتنی بودن قانون اساسی کشور بر اعلاميهء جهانی حقوق بشر، حفظ تماميت ارضی و يکپارچگی ايران، و کوشش برای برقراری يک سيستم عدم تمرکز کارآمد که پاسخگوی نيازهای منطقهء کشور بوده و در راستای حفظ و بالغ کردن تنوع شگفتی آور فرهنگی و زبانی و مذهبی کشورمان عمل کند، لازم است که درهای گفتگو بر همگان گشوده باشد و حتی اگر گمان خطا رفتنی در ميان آيد بايد کوشش کرد تا در يک ديالوگ دوستانه، سازنده و بی پيشداوری به توضيح آن نشست و نيز نگران آن نبود که شايد خطا از خود ما باشد.

          در راه برقراری چنين گفتگوی مهمی است که اسناد حزب شما و شبکهء ما قابليت چشمگيری را از خود نشان می دهند که اميد است به دامنه و توان اين قابليت هرچه بيشتر افزوده شود.

 

دوستان!

          کشور ما از هر سو در معرض خطر است. اعلاميه صادر کردن و محکوم کردن و افشاگری های سنتی ديگر کارائی خويش را از دست داده اند و زمانه به زنان و مردانی نياز دارد که بخاطر ميهن شان بر فراز اختلاف نظرهای غير اصولی پلی از حسن نيت زده و راه را برای ايجاد آلترناتيوی قابل اعتماد و کارا در برابر حکومت اسلامی هموار سازند. در اين راستا است که تصميمات شما در کنگرهء کنونی حزب تان اهميت فوق العاده ای می يابد.

          ما، بعنوان دوستان مشفق شما، که همچون شما به انحلال حکومت غاصب مسلط بر کشورمان می انديشيم، برای کنگره شما آرزوی بيشترين و بهترين موفقيت ها را داريم و از شما دعوت می کنيم که با ما در اين شعار اساسی همصدا شويد که: ايران از همهء ما مهمتر است.

شورای هماهنگی شبکهء سکولارهای سبز ايران

 

seculargreensnetwork@gmail.com