ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران

                            

بازگشت به صفحهء اول

پيام سکولارهای سبز به کنگرهء سوم

«اتحاد برای گسترش سکولار دموکراسی در ايران»

(وصول اين پيام به کنگره اعلام شد اما متن آن خوانده نشد)

دوستان ارجمند «اتحاد برای گسترش سکولار دموکراسی در ايران»

برگزاری کنگرهء سوم شما را خجسته باد گفته و برايتان بيشترين توفيقات را در راستای گسترش انديشهء سکولار دموکراسی در ايران آرزو داريم.

ما از زمان نخستين کنگرهء شما در نيويورک، همواره در جريان فعاليت های شما بوده و سازمان شما را بعنوان يک نهاد سکولار دموکرات، در زمرهء نزديک ترين سازمان های سياسی بخود تلقی کرده و گاه کوشيده ايم که، لااقل در زمينهء فعاليت هائی معين، همچون انتشار اعلاميه، با شما همکاری داشته باشيم.

اما اجازه دهيد که از فرصت برگزاری کنگرهء شما استفاده کرده و با صميميتی همدلانه برخی نکات را که به زعم ما اساسی و آينده ساز هستند با شما در ميان بگذاريم.

اجازه دهيد به صراحت بگوئيم که شايد يکی از ناکام ترين تلاش های ما در زمينهء ايجاد اتحاد عمل مابين گروه ما و ديگر گروه های سياسی به گروه شما مربوط شود؛ چرا که در دو سال گذشته مقدار زيادی از انرژی رهبران و اعضاء شما مصروف انتقادهای گاه غيردوستانه نسبت به کار ما شده است. و اين خسران بزرگی برای سازمان هائی محسوب می شود که، روی کاغذ و در گوهر ادعای خود، با يکديگر سخت مشابه اند؛ آنگونه که در يک نگاه از دور کارشان حکم موازی کاری و کپی برداری را پيدا می کند.

ما از نخستين روز تأسيس سازمان شما، که شش ماه پس از اعلام موجوديت شبکهء ما خود را به سپهر سياسی خارج کشور معرفی کرد، و بر اساس سخنانی که در کنگرهء نخست سازمان شما در مورد تفاوت شما با ما مطرح شد، متوجه اختلافات عظيمی شديم که مابين دو سازمان ما، چه از لحاظ استراتژي و چه از جنبهء تاکتيک ها وجود دارد؛ اختلافاتی که زير پوششی از اشتراک نظر در مورد ضرورت استقرار سکولار دموکراسی در ايران پنهان بوده است. در اينجا، اجازه می خواهيم به برخی از اين اختلافات اشاره کرده و از شما توقع داشته باشيم که در قطعنامهء پايانی کنگرهء سوم خود مواضع اتحادتان را نسبت به آنها بصورت صريح تری اعلام نمائيد.

1. از آنجا که سازمان های ما و شما، هر دو، پس از فروکش کردن شعله های جنبش سبز ملت ايران، و در ارتباط مستقيم با اين جنبش و آيندهء آن بوجود آمده اند، خودبخود طرز نگاه و برداشت های ما از اين رويداد بزرگ سياسی ماهيت استراتژيک کوشش های ما را روشن می کند. در کنگرهء نخست اتحاد شما به صراحت اعلام شد که «تفاوت ما با سکولارهای سبز در آن است که ما حامی همهء جنبش سبز هستيم اما سکولارهای سبز فقط حامی بخش سکولار اين جنبش اند». معنای اين تحليل ِ درست روشن است: جنبش سبز حداقل به دو بخش تقسيم شده است، بخشی که دل در گروی حفظ و اصلاح جکومت اسلامی، کارا کردن اصول مغفول آن، و بازگشت کشور به دوران طلائی امام خمينی دارد و زير پرچم اصلاح طلبی حکومتی ـ مذهبی فعاليت می کند؛ و بخشی هم از آن ِ معتقدان به سکولار ـ دموکراسی است که خواهان انحلال همهء اشکال حکومت های ايدئولوژيک ـ مذهبی و استقرار حکومتی سکولار ـ دموکرات در ايران هستند. از نظر ما اعلام اينکه «ما حامی همهء جنبش سبز هستيم» معنائی جز پذيرش رهبری اصلاح طلبان حکومتی ـ مذهبی نداشته و، در جدال مابين خواستاران ابقای حکومت اسلامی و آرزومندان نابودی آن، جانب گروه اول را می گيرد. ما سکولارهای سبز از ابتدا تن به پذيرش رهبری اصلاح طلبان نداده و اعلام کرده ايم که نه تنها با آنان مبارزه می کنيم بلکه می خواهيم صدای بخش سکولار ـ دموکرات جنبش سبز باشيم. اين تفاوت اصلی و استراتژيک سازمان ما با سازمان شما است.

2. ما مواضع بالا را در يک جمله خلاصه کرده و اعلام داشته ايم که «انحلال طلب» هستيم. سازمان شما تا کنون در اين مورد موضع مشخصی را اعلام نکرده و اگرچه معتقد است که مآلاً ايران بايد دارای حکومتی سکولار ـ دموکرات شود اما راه رسيدن به اين آرزو را در کوشش برای انحلال و براندازی و نابودی حکومت ندانسته و اميد خود را به حرکت های تدريجی اصلاح طلبان مذهبی بسته است. در يکی از گفتگوهای مشترکی که بين نمايندگان ما و نمايندگان شما برقرار بود به وضوح به ما گفته شد که «خط قرمز ما رهبری مهندس موسوی و آقای کروبی» است. اين سخن در واقع بدين معنا است که «ما، برخلاف شما، انحلال طلب نيستيم».

3. ما معتقديم که برای براندازی حکومت اسلامی، مخالفان اين حکومت بايد در خارج کشور دست به ائتلافی وسيع در راستای ايجاد کنگرهء ملی سکولار دموکرات های انحلال طلب زده و از دل آن يک «آلترناتيو» (بهر معنای شورای هماهنگی، دولت در تبعيد، و...) سکولار دموکرات را استخراج کنند تا کار ادارهء مبارزه با حکومت اسلامی را به دست گيرد. رهبران سازمان شما کلاً با اين راهکار مخالف بوده و معتقدند که نتيجهء چنين کاری از يکسو «تضعيف رهبری داخل کشور» و از سوی ديگر «ايجاد امکان برای بيگانگان در راستای چلبی سازی» است. برخی از آنان بی پروائی را تا بدان حد رسانده اند که تلويحاً کوشيده اند ما را به هموار کردن آگاهانهء راه «چلبی سازی» متهم کنند.

4. ما، در راستای ايجاد ائتلاف وسيع مابين نيروهای سکولار ـ دموکرات انحلال طلب، بر اين اعتقاديم که حاکميت ملی و خودمختار نبودن فرد ايرانی در گزينش های سياسی خود، طرح هرگونه اختلافی که حل آن فقط در آينده و در استقرار حاکميت ملت ممکن است، صلاح نيست و نبايد بر اينگونه اختلاف ها انگشت گذاشت و پافشاری کرد. ما معتقديم که نيروهای پادشاهی خواه (تشريفاتی ـ پارلمانی و نه سلطنتی) بخش عمده ای از نيروهای سکولار دموکرات انحلال طلبند و هيچ کس حق ندارد بکوشد آنان را در خارج کشور قانع يا مجبور کند که دست از خواست های خود بردارند. شما اما «جمهوری خواهی» را نيز جزو خطوط قرمز خود قرار داده و از هرگونه همکاری با پادشاهی خواهان امتناع می کنيد. از نظر ما، اين موضع گيری نيز نتيجه ای جز «تضعيف رهبری خارج کشور» ندارد و کار دشوار مبارزه با حکومت اسلامی را از هميشه مشکل تر می کند.

اگرچه می توان اين فهرست را بيش از اين ادامه داد اما همين مقدار کافی است تا نشان دهد که چگونه دو سازمان معتقد به ضرورت استقرار سکولار دموکراسی در ايران می توانند در عمل روبروی يکديگر قرار گرفته و يکی بصورت منتقد ديگری درآيد. شبکهء سکولارهای سبز البته تاکنون در اين مورد بصورت علنی اقدامی نکرده است، اگرچه در جلسات گفتگوی روياروی کليهء اين مطالب را برای نمايندگان شما توضيح داده است. نمايندگان شما اما در مقالات و مصاحبه ها و برنامه های تلويزيونی خود دمی را برای تضعيف مواضع ما از دست نداده و همواره کوشيده اند که فعاليت های ما را در راستای ضرر زدن به جنبش سبز و استقلال کشور معرفی کنند.

باری، دوستان گرامی، از نظر ما اين وضعيت خسران باری است که انرژی ها را روبروی هم قرار داده و از کارائی های آن می کاهد. ما در شبکهء سکولارهای سبز ايران بشدت نگران مذاکرات جاری در کنگرهء سوم شما هستيم و مشتاقيم تا بدانيم که شما از آنچه در دو سال گذشته پيش آمده چه تحليلی را ارائه داده و چه راهکاری را برای نجات کشورمان مطرح خواهيد کرد.

خرد جمعی به ما اجازه نمی دهد که دربارهء کنگرهء شما از هم اکنون دست به پيشداوری بزنيم و صميمانه آرزومنديم که هم انديشی شخصيت های مهمی که در جمع شما حضور خواهند داشت موجب گشايش راه های نوينی برای پايان دادن به نکبت حکومت مسلط بر کشورمان و جايگزينی آن با يک حاکميت ملی سکولار ـ دموکرات باشد.

در سپهر فراخ و گسترندهء سکولار دموکراسی برای کشورمان ما را دوست دلسوز خود بدانيد و حضورمان را در مبارزه ای که با حکومت جهل و جنون در پيش داريم همواره در کنار خويش حس کنيد.

با احترام و دوستی

شورای هماهنگی شبکهء سکولارهای سبز ايران برای آزادی و دموکراسی

 دهم تير ماه 1391 ـ سی ام ماه ژوئن 2012

 

seculargreensnetwork@gmail.com