ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران

                            

انتخابات 2011

معرفی نامزدهای عضويت در شورای هماهنگی و هيئت بازرسان

بازگشت به صفحهء اول

برای شورای هماهنگی

دکتر آرام حسامی

آرمان نجم

دکتر اسماعيل نوری علا

دکتر بهرام آبار

دکتر رضا حسين بر

فرحناز عمادی

دکتر فرخ زندی

کامبيز باسطوت

محسن ذاکری

محمد زمانی

دکتر مسعود نقره کار

مهدی ذوالفقاری

ويکتوريا آزاد

برای هيئت داوران

دکتر تقی آل رضا

مهدی رضائی تازيک

نسترن عليی

 

(پيوند به نتايج انتخابات)