ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

ی Ș ی Әی ی ی ی

                            

ی یی Әی һ ی

 

ی ی ی ی ی ی ی یی ǘ ی ی ی ی . ǘ یی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی   ی   یی ѐ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی Ԙی Әی !! ی ѐ ی یǻ ی Ȑی ی ی یی ͘ ی ی : ی ی!! ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی 57 ی ی ی ی ʺ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ͘ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی . ǐ ی یی یэ ѐ ی یی  ی ی ی ی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی ǘ .ی یی . ی ی . ی ی Ͽ ی ی ی ی ی ی ی Ϻ ǐ ی یی ی Әی һ ی ی .