ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

ی Ș ی Әی ی ی ی

                            

ی Әی ی

ی

 

Ґ

ی Ϙ ی ی ǡ

- ی ј Әی ی ʡ ی ی ǘ یی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی یϐی یϡ ی ی ی ʐ ی .

- یѐ یی ی ی   ی ȁیϡ ی ʐ ییϡ ی ی ی یϡ ی ی ǘ ی ϐ ی یی ی ی .

- ی ی ی ی  " " . ی ҡ ی یی یی ی ی ی ی ʡ ǘ ی ی ی ی ϡ ی ی ی . " یی "ʡ ی "ی" ی "ی ی" "یی" ʡ ǘ ǁ ی ی یی 5 ʡ ی یی . ی یϡ ی .

- ی Ș یی ی ǎ ی ی.

-  یǐ یی.

Ӂ .

ǘ ی

 

ی ی

- ی ǎ ی ی  Foedus    Fides  ی ی ی: ϡ ϡ ʐی ی ی ی ی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی.

- ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ϐی یی ی ی ی یی ی ی ی ی ǡ   ی ی ǡ ی ی ی ی ی ǐ ی .

- ی ی ی. ی ی ی ی ی ی یэی ی ی ی ʎی یی ی. ی ی یی ی ی ی . ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی . ی ی ی ی   ی.

- ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی Ǎ ی ی . ی ی ی  ی ی ی ی ʐیی ϡ ی   یی ϐی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی Әی ی ی Ȑ ǘ یی ȁ.

- ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ѐی ǘی ی ی .

- ی ی Әی (یی ی ͘) یی ی ی ی ی ی ی . ی Әی ی ی ǐی ی ی . ی ی ییی ی Әی ییی ی یی یی یی ی  ی یی .

یʡ   ی ی ی ی ی ی ی ی یϡ 8 ی ی ی ی . ی ی .

 

seculargreensnetwork@gmail.com