ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران

                            

در 18 تير با زير سوال رفتن شأن ولايت فقيه راه هموار شد

گزارش مراسم سالروز 18 تير در تورنتو

 

به کوشش جبهه متحد دانشجويی در تورنتو مراسم سالگرد جنبش 18 تير در روز شنبه ۹ جولای برابر با 18 تير در سالن اجتماعات شهرداری نورت يورک همراه با تقدير از دانشجويان زندانی برگزار شد. در اين مراسم حسن زارع زاده اردشير از متهمان اصلی حوادث کوی دانشگاه تهران در 18 تير، علی اکبر موسوی خوئينی عضو سابق دفتر تحکيم وحدت و نماينده مجلس و سلمان سيما در مورد جنبش دانشجويی و وضعيت سياسی ايران سخنرانی و به جايگاه جنبش دانشجويی و 18 تير در حرکت های آزاديخواهانه تاکيد کردند.

دکتر رضا مريدی نماينده مجلس ايالت انتاريو، دکتر فرخ زندی استاد دانشگاه يورک و سخنگوی شبکهء سکولارهای سبز و مهدی کوهستانی نژاد مشاور اتحاديه های بين المللی کارگری از ديگر سخنرانان اين مراسم بودند. همچنين پيام های مهندش حشمت الله طبرزدی و جعفر اقدامی از داخل زندان رجايی شهر و بيانيه جبهه دمکراتيک ايران در مراسم قرائت شد و از شش زندانی سياسی مهديه گلرو، شبنم مددزاده، حسين رونقی ملکی، بهروز جاويد تهرانی، عبداله مومنی و حشمت الله طبرزدی تقدير شد.

در ابتدای برنامه پس از پخش فيلم کوتاهی از فعاليتهای گذشته جبهه متحد دانشجويی، دکتر رضا مريدی نماينده پارلمان انتاريو پشت تريبون قرار گرفت. او با ستودن فعاليت های دانشجويان و جنبش دانشجويی در ايران تاکيد کرد که دانشجويان نقش مهمی در تحولات کشور بازی می کنند. او گفت: نظام جمهوری اسلامی ثابت کرده است که اصلاح پذير نيست و اگر کسی اين را نپذيرد يا نمی فهمد يا خود را به نفهمی زده است.

سپس سلمان سيما از فعالان دانشجويی و عضو کميته سياسی سازمان دانش اموختگان ايران نيز طی سخنانی ضمن شرح چگونگی پيدايش دانشگاه ازاد به نقش دانشجويان اين دانشگاه در جنبش اعتراضی مردم و تجمعات پياپی دانشجويان دانشگاه ازاد اشاره کرد و همچنين سختی های ويژه هر گونه فعاليت دانشجويی و سياسی در اين دانشگاه را برشمرد.

سلمان سيما برگزاری چنين مراسم هايی را و گراميداشت ياد زندانيان سياسی را کمترين کاری دانست که می بايست در خارج از کشور انجام شود. او سيما تاکيد کرد که ميدان اصلی مبارزه در ايران است و از همه حضار خواست تا همواره در جهت انعکاس صدای مردم داخل کشور کوشا باشند.

سخنران بعدی حسن زارع زاده اردشير دبير کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی و سخنگوی سابق جبهه دمکراتيک ايران و جبهه متحد دانشجويی در تهران بود که در ابتدا سخنان خود را با ياد دانشجويان زندانی و ديگر زندانيان سياسی از جمله بهروز جاويد تهرانی و مهندس حشمت الله طبرزدی آغاز کرد. او گفت: همين ديرز مطلع شديم که مهندش طبرزدی دچار عارضه قبلی شده و مقامات زندان توجهی نکردند، او و بهروز جاويد تهرانی که به تازگی به سلول انفرادی بند 209 اوين منتقل شده و در وضعيت نامعلومی قرار دارد، هر دو در ۱۸ تير ۷۸ در زندان بودند و همچنان امروز در 18 تير در زندان به سر می برند.

زارع زاده اردشير با اشاره به افزايش فشار بر دانشجويان و تشديد محدوديت بر دانشجويان زندانی مثل مهديه گلرو و بهاره هدايت که در سالهای گذشته فعاليتهای قابل توجهی داشتند، تاکيد کرد که اين تلاش ها نشان می دهد که 18 تير اندام رژيم جمهوری اسلامی را به لرزه در آورده است. به گفته وی، 18 تير به نقطه عطفی در حرکت های آزاديخواهانه تبديل شده است چرا که قبل از 18 تير به اين شکل که در اين سالها تجمعات سازماندهی و راه اندازی می شوند، اتفاق نمی افتاد.

ز          زارع زاده اردشير که يکی از متهمان اصلی در پرونده کوی دانشگاه و 18تير بود گفت: ۱۸ تير تنها به توقيف يک روزنامه محدود نمی شود و دارای سابقه تاريخی است. وی توضيح داد که فعاليتهای دانشجويی از رويکرد انتقادی به رويکرد مخالفت با نظام وارد شده بود و دانشجويان با گسترش فعاليتهای خود به 18 تير رسيدند.ه

وی يکی از موفقيت های 18 تير را پيوند زنان و کارگران با دانشجويان عنوان کرد و گفت با گسترش اعتراضات و زير سوال رفتن شان نظام و ولايت فقيه راه برای پيروزی هموار شده است.

در ادامه مهدی کوهستانی نژاد مشاور اتحاديه های بين المللی کارگری در سخنرانی از دانشجويانی که در فعاليت های کارگری حضور دارند نام برد و گفت روز به روز دانشجويان و کارگران بهم نزديک تر می شوند و هماهنگی آنها به يکديگر به تغييرات بنيادين در جامعه کمک می کند.

اين فعال حقوق کارگران گفت دانشجويان که برای تامين زندگی و هزينه تحصيل به کارهای خدماتی از قبيل تايپ و تدريس و فروش کارت اينترنت و کارهای ديگر مثل نظافت روی می آورند در واقع مبارزه و خواست مشترک با جنبش کارگری دارند.

مهندس علی اکبر موسوی خوئينی نماينده سابق مجلس سخنران بعدی بود که در ابتدا ضمن سپاس از حضور هموطنان برای گراميداشت هجدهم تير ماه، از زنده يادان عزت ابراهيم نژاد و اکبر محمدی و شهدای دانشجويی جنبش سبز نام برد و تاکيد کرد واقعه هجده تير با گذشت دوازده سال به دليل تاثير مهم آن همچنان زنده است و بر پايی چنين گرد همايی گويا يی اين واقعيت هست.

علی اکبر موسوی گفت فکر می کنم نياز امروز جامعه ما اين است که در مورد دانشجويانی که سال ها تحت فشار بودند و تازه از کشور خارج شدند صحبت کنيم و برای فعاليت های آينده برنامه ريزی کنيم. دانشجويان و دانش اموختگان بايد سازمان يابی و سازمان دهی کنند و دوستان عزيز و فعالين اجتماعی و سياسی که در ساليان قديم خارج از کشور بودند کمک کنند که اين ها سازمان و نظم خودشان را در خارج از کشور به شکل سراسری پيدا کنند.

نماينده سابق مجلس تاکيد کرد که گروه ها و دوستانی که اخيرا از کشور خارج شده اند يک مقدار پراکنده هستند و اين ها بايد نهاد های خودشان را ايجاد بکنند و با نهاد های ديگر پيوند بخورند. هيچ کس نمی تواند ادعا کند که به تنهايی کاری را پيش می برد.

دکتر فرخ زندی استاد دانشگاه يورک و رئيس انجمن سکولار سبز در تورنتو سخنران بعدی بود که ضمن اعلام حمايت از دانشجويان و تاکيد بر نقش جنبش دانشجويی گفت که جوانان و دانشجويان سالهاست که در جبهه ضد استبداد برای آزادی مبارزه می کنند و می دانند که ستم و ظلم در ايران پابرجا نيست.

دکتر زندی تاکيد کرد که امروز بخش زيادی از مردم ايران به اصلاحات باور ندارند و خواستار تغيير رژيم هستند.