پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران

                            

نمودار سازمانی تقسيم وظايف در شوری هماهنگی

مصوب 19 دی 1389 (نهم ژانويهء 2011)