ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران

                            

اطلاعيه در مورد گفتگو و همکاری با گروه های ديگر

 

هموطنان ارجمند!

            از آنجا که اعضاء شورای هماهنگی شبکهء نوپديد سکولارهای سبز مرتباً مورد مراجعهء گروه ها و سازمان ها و شخصيت ها سياسی قرار گرفته و از ايشان خواسته می شود تا گردانندگان اين سازمان را به همسخنی و همکاری و ائتلاف با آنان ترغيب کنند، بدينوسيله شورای هماهنگی اين شبکه سياست های خود را در اين مورد به اطلاع عموم می رساند:

            1. شبکهء سکولارهای سبز ايران بر سه پايهء «ضرورت انحلال کامل حکومت اسلامی»، «وجوب استقرار يک حکومت سکولار در ايران» و «التزام اين حکومت به مفاد مندرج در اعلاميهء حقوق بشر، در راستای آزادی و دموکراسی» بوجود آمده است.

            2. بر پايهء دلايل وجودی فوق، هدف شبکهء سکولارهای سبز، از يکسو، گردآوری سکولارهای ايرانی بر گرد محور اين باورهای سه گانه بوده و، از سوی ديگر، هموار کردن راه آنان است برای شراکت در روندی که به ايجاد يک بديل و جايگزينی سکولار ـ دموکرات برای حکومت مذهبی کنونی خواهد انجاميد.

            3. ما هنوز در مرحلهء تشکيلاتی قوام يافته ای نيستيم که بتوانيم منفرداً دست بکار دعوت برای آلترناتيو سازی شويم و، لذا، از هرگونه همکاری با ديگر نيروهای معتقد به ضرورت ايجاد يک آلترناتيو سکولار ـ دموکرات استقبال کرده و اينگونه همکاری ها را، در شرايط خطرناک فعلی کشورمان کاری بجا، بهنگام و ضروری تشخيص می دهيم.

4. با جمع منظومه های نظری فوق الذکر، و بر اساس مفاد آنها، شبکهء سکولارهای سبز آمادهء گفتگو با ديگر نيروهای سياسی سکولار، اعم از دين باور و دگرانديش، در راستای اتحاد در عمل و شراکت در آفرينش بديل مذکور است.

            5. از نظر ما، اتحاد در عمل به معنی انحلال و ادغام گروه ها در يکديگر نيست و در راستای آفرينش چتر گسترده ای عمل می کند که سازمان و اشخاص می توانند در سايهء آن، با حفظ مواضع و عقايد سياسی خود، در راستای ايجاد يک آلترناتيو سکولار ـ دموکرات که قابليت جايگزينی حکومت اسلامی را داشته باشد، گرد هم آيند.

            6. لذا، از اين پس، گردانندگان شبکهء سکولارهای سبز، که هم اکنون دورهء عضوگيری و گسترش تشکيلاتی خود را می گذراند، بعنوان نمايندگان شورای هماهنگی شبکه در گفتگو با اشخاص و سازمان های ديگر، تنها در مذاکراتی شرکت می کنند که در راستای آلترناتيوسازی فوق تنظيم شده باشند. اين ملاحظه به ما کمک می کند تا از وقت و انرژی خود در راستای بهره وری هرچه بيشتر استفاده کرده و اجازه ندهيم که گفتگوهای پراکنده به سلب توجه ما از هدف غائی کارمان بيانجامد.

به اميد ساختن ايرانی آزاد، دموکرات و بی تبعيض

اعضاء شورای هماهنگی شبکهء سکولارهای سبز ايران

سوم شهريور 1389

 

seculargreensnetwork@gmail.com