ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

به پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران خوش آمديد

 

اطلاعيهء شورای هماهنگی شبکهء سکولارهای سبز ايران

در گراميداشت خاطرهء داريوش همايون

هموطنان گرامی

با کمال تأسف از خبر درگذشت آقای دکتر داريوش همايون، مشاور عالی حزب مشروطه ايران (ليبرال دموکرات)، با خبر شده و از بابت اين ضايعه سخت اندوهگين و انديشناکيم. بهر حال، در اين شکی نيست که داريوش همايون يکی از رجال مهم سياسی کشورمان بوده است که نه تنها با قلم کنجکاو تحليل گرش از نخستين روزهای حدوث انقلاب نکبت بار اسلامی در ايران کوشيده است تا ما را در فهم آنچه چنين به خطا و عليه منافع ملی رخ داده کمک کند بلکه، به همان ميزان با اهميت آنکه او، در زمانه ای که روحيهء شکست و نوميدی بر صفوف مبارزان سياسی غلبه داشت، دامن همت به کمر بسته و، با ايجاد تشکيلاتی حزبی و فعال، جان تازه ای بر پيکر ضعيف اپوزيسيون حکومت اسلامی دميده است. او، با بازی کردن نقش معلمی فکری و  تأثيرگذار، در زمينهء کشاندن جامعهء استبدادزدهء ما به سوی دموکراسی و ليبراليسم، سنتی استوار را پايه نهاده است.

شبکهء سکولارهای سبز اگرچه در اين اواخر با برخی از موضع گيری های اين روشنفکر بزرگ سياسی ايران مشکل داشت اما اين اختلاف نظر هيچ از قدر او در نزد ما بعنوان يک انديشمند مهم سپهر سياسی کشورمان، که در راستای برکندن ريشه های بنيادگرائی مذهبی قدم بر می داشت، نمی کاهد. ما از آغازگاهانی متفاوت حرکت می کنيم اما هميشه رودخانه های شتابان در جائی بهم می پيوندد تا صحرای برهوت و خشک را در سمت و سوی خرمی و آبادی سيراب کنند. داريوش همايون نمادی از ايران متمدن، معتقد به حيثيت و کرامت خدشه ناپذير انسان، آزادی بلاترديد او، و جدائی مذهب و مکتب از امر حکومت بود و اين نکات را در تعاليم خويش مکرر بيان می داشت.

ما، اين ضايعهء بزرگ را به دوستان مان در حزب مشروطه ايران (ليبرال دموکرات) تسليت می گوئيم و يقين داريم که تشکيلاتی که او شالوده اش را بر اساس انسان مداری و آزادی نهاده پس از او همچنان پايدار و تپنده باقی خواهد ماند و جايگاه مهم خود را در صفوف اپوزيسيون حکومت اسلامی حفظ کرده و در فضای تازه ای که در عالم سياسی ايران گشوده شده نقش خود را در نشاندن آلترناتيوی ساخته شده از تعقل و منطق و راست کرداری بازی خواهد کرد.

ياد داريوش همايون را گرامی می داريم و از اينکه مردی «در شمار خرد هزاران بيش» از ميان ما رفته است دريغ می خوريم؛ در عين حالی که می دانيم مرگ ققنوس ها آغاز زندگی فرزندان جوان و پويای آنها است.

شورای هماهنگی شبکه، سکولارهای سبز ايران

29 ژانويهء 2011

E-mail: seculargreens@gmail.com                                fax: (1) 509-352-9630